Főoldal » Hírek » Megverte élettársát, majd benyugtatózva lefeküdt aludni - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy ötve­nes éve­i­ben járó férfi ellen súlyos testi sér­tés és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott élet­tár­sá­val 2019 máju­sá­tól Sajó­szent­pé­te­ren éltek. Gyak­ran vol­tak közöt­tük nézet­el­té­ré­sek, ami­att, mert  a vád­lott­nak nem volt mun­ka­he­lye, viszont rend­sze­re­sen leit­ta­so­dott, és ilyen­kor bán­tal­maz­ta élettársát.

2020. máju­sa  és 2021. máju­sa között, havon­ta egy-két alka­lom­mal meg­ver­te élet­tár­sát, ököl­lel ütöt­te és rug­dos­ta, vala­mennyi eset­ben kisebb sérü­lé­se­ket oko­zott. Az egyik vita során, 2020 júni­u­sá­ban, este kony­ha­kés­sel támadt a nőre, ami­vel a nya­kán és a hát nyaki részén szúrt, vágott sérü­lést oko­zott neki.

2021 máju­sá­ban a vád­lott ismét leit­ta­so­dott, ekkor a sér­tett is fogyasz­tott kisebb mennyi­sé­gű alko­holt. Dél­után laká­suk kony­há­já­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor a vád­lott megint bele­kö­tött élet­tár­sá­ba, egy kicsor­bult tányér­ral meg­dob­ta, a nya­kán vágott sebet ejtett rajta. A nő ekkor ki akart menni a helyi­ség­ből, a vád­lott azon­ban elé állt, és ököl­lel arcon ütöt­te, mire a sér­tett a keze­it maga elé emel­ve pró­bált véde­kez­ni, ez viszont nem sike­rült, mert a vád­lott továb­bi négy­szer ököl­lel arcán és mell­ka­sán tovább ütlegelte.

A vád­lott ezután nyug­ta­tót vett be és lefe­küdt alud­ni. A sér­tett csak akkor mert lefe­küd­ni, ami­kor már meg­győ­ző­dött arról, hogy a vád­lott már elaludt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, több­szö­rös bor­da­tö­rés, állkapocscsont-törés sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű – de más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.