Főoldal » Hírek » Megverte, majd rágyújtotta a házat az idős asszonyra - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bűn­cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben meg­ver­te, majd rágyúj­tot­ta a házat egy 87 éves nőre.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a vissza­eső vád­lot­tat azzal, hogy bün­te­té­sé­ből leg­ko­ráb­ban 30 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let sze­rint a nehe­zen mozgó, rosszul látó idős sér­tett egye­dül lakott ott­ho­ná­ban, ame­lyet – beteg­sé­gei miatt – nagyon rit­kán hagyott el. A vád­lott korább­ról ismer­te az idős nőt, aki koráb­ban meg­kér­te a fér­fit, hogy vásá­rol­jon be neki. Ekkor az idős nő been­ged­te a fér­fit ott­ho­ná­ba, aki külön­bö­ző érték­tár­gyak­ra figyelt fel. Mivel az elkö­ve­tő­nek nem volt állan­dó jöve­del­me, elha­tá­roz­ta, hogy bemegy a sér­tett házá­ba, és onnan az érté­kes­nek tar­tott tár­gya­kat ellop­ja. 2021. szep­tem­ber 24-én haj­nal­ban az eme­le­ti abla­kon keresz­tül bemá­szott a nő házá­ba, ahol kuta­ko­dott, mire az asszony fel­éb­redt és fel­kelt az ágy­ból. A férfi ekkor meg­ijedt, hogy a sér­tett fel­is­me­ri, ezért magá­hoz vett a kam­rá­ból egy fran­cia­kul­csot, ami­vel több­ször fejen ütöt­te az idős nőt. Az asszony elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, a föld­re esett, ahol táma­dó­ja még leg­alább két­szer meg­rúg­ta. A vád­lott az éjje­li szek­rény­ről fel­kap­ta a sér­tett hat­van­ezer forint érté­kű fül­be­va­ló­ját és a nála lévő öngyúj­tó­val meg­gyúj­tott egy taka­rót és egy ajtó­to­kot. Az elkö­ve­tő a maga­te­he­tet­len nőt ott­hagy­ta a ház­ban, a kocs­má­ba ment, ahol a fül­be­va­lót hét­ezer forin­tért elad­ta. A tűz­eset­ről az ingat­lan­hoz érke­ző étel­fu­tár érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­kat. Az idős asszony halá­lát füst-, és szén-monoxid mér­ge­zés okozta.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, a külö­nös kegyet­len­ség, mint minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben, az elkö­ve­tő és védő­je pedig a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott mind­vé­gig cél­tu­da­to­san cse­le­ke­dett, tet­tét egy­ér­tel­mű­en a pénz­szer­zés moti­vál­ta. A gát­lás­ta­lan elkö­ve­tőt a tűz gyúj­tá­sát köve­tő­en egy­ál­ta­lán nem érde­kel­te az a körül­mény, hogy a még élő, idős, maga­te­he­tet­len­né vált sér­tet­tet a saját házá­ban éri a tűz­ha­lál vagy a ful­la­dá­sos halál, ezért cse­lek­mé­nye nem­csak nye­re­ség­vágy­ból, hanem külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett­ként is minő­sül. Az élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés eny­hí­té­sé­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs. Vég­le­ges kire­kesz­té­se a tör­vény­tisz­te­lő embe­rek közös­sé­gé­ből a tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben nem mellőzhető.

Az íté­let elle­ni fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.