Főoldal » Archív » Megverték és kifosztották a 69 éves horgászt Győrben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik 2016 máju­sá­ban Győr­ben meg­ver­tek egy idős fér­fit, majd meg­ron­gál­ták autó­ját és abból egyi­kük a sér­tett érté­ke­it is elvet­te.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak a késő esti órák­ban ittas álla­pot­ban érkez­tek a hor­gász­tó­hoz, ahol a 69 éves sér­tett hor­gá­szott.

Mivel a hor­gász­tó­ban a vád­lot­tak füröd­ni kezd­tek, az idős sér­tett és az akkor 21 éves fér­fi­ak között szó­vál­tás ala­kult ki, majd a vád­lot­tak rátá­mad­tak a sér­tett­re: őt ütni és rúgni kezd­ték, majd miu­tán össze­esett tovább ütöt­ték és rug­dal­ták test­szer­te, vala­mint a fejét is - azt kia­bál­va, hogy meg­ölik.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők a sér­tett kocsi­já­nak estek neki, azt ütöt­ték és rug­dal­ták. Az autó több helyen meg­ron­gá­ló­dott, abban több mint fél mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

Eköz­ben a sér­tett­nek sike­rült a cso­mag­tar­tó­ból egy sar­lót magá­hoz ven­nie, így mikor a vád­lot­tak újra a sér­tett­re támad­tak a sér­tett azzal véde­ke­zett és így sike­rült elme­ne­kül­nie a hely­szín­ről.

Véde­ke­zé­se során a sér­tett meg is sebe­sí­tet­te az egyik táma­dó­ját.

A hely­ze­tet kihasz­nál­va a másik vád­lott a hát­ra­ha­gyott jár­mű­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett hor­gász­bot­ja­it.

A kifosz­tást köve­tő­en az elkö­ve­tők a sér­tet­tet az utcán utol­ér­ték, és újra bán­tal­maz­ták

A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A táma­dás azon­ban alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket minő­sí­tett testi sér­tés­sel, minő­sí­tett ron­gá­lás­sal és egyi­kü­ket eze­ken felül kifosz­tás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A bün­te­té­si tétel mind­ket­te­jük ese­té­ben hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.