Főoldal » Hírek » Megzsarolta a találkozóra érkező férfiakat egy nő - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fi­ak­kal inter­ne­ten ismer­ke­dett meg az elkö­ve­tő, hamis fény­ké­pek fel­hasz­ná­lá­sá­val. A sze­mé­lyes talál­ko­zók alkal­má­val tőlük pénzt köve­telt, ellen­ke­ző eset­ben isme­rő­sei álta­li bán­tal­ma­zá­so­kat helye­zett kilátásba.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg 20 éves nő 2021 feb­ru­ár­já­ban egy inter­ne­tes társ­ke­re­sőn ismer­ke­dett meg fér­fi­ak­kal, hamis fény­ké­pek fel­hasz­ná­lá­sá­val. A sze­mé­lyes talál­ko­zá­sok alkal­má­val közöl­te a fér­fi­ak­kal, hogy „ha lesz szex, ha nem, fizet­ni­ük kell neki”, külön­ben a közel­ben vára­ko­zó, őket figye­lő két férfi veré­sét helyez­te kilá­tás­ba. Egy alka­lom­mal oda­lé­pett az elkö­ve­tő­höz és az egyik sér­tett­hez a nő élet­tár­sa is, aki meg­erő­sí­tet­te a meg­ve­rést. A nő továb­bá három eset­ben - kihan­go­sí­tott mobil­te­le­fo­non - vonal­ban volt egy-egy isme­ret­len sze­méllyel, akik a fenye­ge­tő­zés­ben segí­tet­ték a nőt.

A nő az első sér­tet­tet fél­re­ál­lít­va 100.000 forin­tot vett fel a sér­tett szám­lá­já­ról a bank­au­to­ma­tá­ból. A másik eset­ben a nő a pin kód bevi­te­le után fél­re­lök­te a sér­tet­tet a ter­mi­nál­tól és 15.000 forin­tot vett fel a bank­szám­lá­ról, majd a követ­ke­ző pénz­fel­vé­te­li kísér­let­nél meg­akadt, mert a sér­tett elfu­tott, a pin kódot pedig az elkö­ve­tő nem ismerte.

A har­ma­dik eset­ben a férfi 63.000 forin­tot vett fel a bank­szám­lá­já­ról, ami­vel együtt – a nő pofon­jai és rán­ga­tá­sa elle­né­re – beme­ne­kült a köze­li műve­lő­dé­si házba. A nő ugyan­ak­kor magá­val vitte a férfi mobil­te­le­fon­ját. A negye­dik eset­ben a férfi 8.000 forint kész­pénzt adott át a zsa­ro­ló nőnek, vala­mint átutalt továb­bi 142.000 forin­tot egy meg­adott bank­szám­lá­ra. Az utol­só eset­ben a férfi 24.000 forin­tot adott át a nőnek és eltűr­te, hogy a nő átku­tas­sa az autó­ját. A nő a kuta­tás­sal akkor hagyott fel és adta vissza az indí­tó­kul­csot a fér­fi­nak, mikor a férfi meg­ígér­te, hogy haza­men­nek az ott­hon tar­tott kész­pén­zé­ért. Az irányt azon­ban nem haza­fe­lé vet­ték, a férfi a szü­le­i­hez haj­tott, ahol kiszállt a kocsi­ból és közöl­te, hogy hívja a rendőrséget.

Az ügyész­ség a nőt öt, az élet­tár­sát egy rend­be­li súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás­sal vádol­ja. A nőnek két évtől tizen­két évig ter­je­dő bün­te­té­si tétel­lel kell a bíró­sá­gon szem­be néz­nie a hal­ma­za­ti bün­te­tés­re tekintettel.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.