Főoldal » Archív » Mélygarázsokban törtek fel gépkocsikat – vádemelés – FOTÓKKAL és VIDEÓVAL

A vád sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke a tár­sas­ház­ba beju­tást biz­to­sí­tot­ta két tár­sá­nak, akik ezután a mély­ga­rázs­ba lejut­va több gép­ko­csit is feltörtek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy egyik vád­lott­ja, egy 51 éves férfi 2018. ápri­lis 16-án a haj­na­li órák­ban - ismer­ve a kapu­kó­dot - kinyi­tot­ta a XI. kerü­let, Ham­zsa­bé­gi úton lévő egyik tár­sas­ház ajta­ját 41 éves vádlott-társának, vala­mint az eddi­gi eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt har­ma­dik tár­suk­nak azért, hogy ők ket­ten a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ba lejut­va, gép­ko­csi­kat tör­je­nek fel.

A fia­ta­labb vád­lott és isme­ret­len társa ezután a mély­ga­rázs­ban két gép­ko­csit tört fel úgy, hogy azok abla­kát betör­ték, egy har­ma­dik autót pedig az előző jár­mű­vek egyi­ké­ben talált kulccsal nyi­tot­tak ki. Az elkö­ve­tők iga­zol­vá­nyo­kat, bank­kár­tyá­kat, nap­szem­üve­get, infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket és egyéb érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A fia­ta­labb vád­lott a vád­irat sze­rint a fenti ese­tet meg­elő­ző­en is tört fel gép­ko­csi­kat egy másik buda­pes­ti mély­ga­rázs­ban. A vád sze­rint 2018. május 18-án a haj­na­li órák­ban a XI. kerü­let, Nádor­li­get utcá­ban lévő egyik tár­sas­ház ajta­ját befe­szí­tet­te, és annak mély­ga­rá­zsá­ban össze­sen tíz gép­ko­csit, vala­mint két táro­lót is fel­tört és átku­ta­tott. A vád­lott egye­bek mel­lett sport­fel­sze­re­lé­se­ket, koz­me­ti­kai cik­ke­ket, tás­kát, pénz­tár­cát, illet­ve egyéb, a gép­ko­csik­ban hagyott érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két vád­lot­tal szem­ben több rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az idő­sebb vád­lot­tat az ügyész­ség bűn­se­géd­ként vádol­ja. Fia­ta­labb vádlott-társa jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.