Főoldal » Hírek » Menekülés közben defektet kapott és az árokban kötött ki az utasokkal teli csempészautó - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy grúz fér­fit. A jár­őrök az elkö­ve­tő beván­dor­lók­kal teli, lát­ha­tó­an túl­ter­helt autó­ját hiába pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni, az nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott, később defek­tet kapott és az árok­ban kötött ki.

A vád sze­rint a grúz férfi vál­lal­ta, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra szö­kött, az EU tag­ál­la­ma­i­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző hatás­ér­tő­ket segít Német­or­szág­ba jut­tat­ni. A mig­rán­sok a szál­lí­tá­suk meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en fejen­ként több ezer eurós össze­ge­ket helyez­tek letét­be, amely­ből sike­res célba érke­zés ese­tén az ember­csem­pész is része­sült volna.

2023. már­ci­us 19-én, reg­gel, a grúz férfi – az isme­ret­len meg­bí­zó­já­tól a mobil­te­le­fon­já­ra kapott GPS koor­di­ná­ták alap­ján – a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy len­gyel honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba 8 mig­ránst vett fel. Hala­dá­sa során a Bács-Kiskun vár­me­gyei jár­őrök követ­ték a szem­mel lát­ha­tó­an túl­ter­helt jár­mű­vet, majd fény­jel­zést adva meg­pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni. Az ember­csem­pész azon­ban a rend­őri jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem nagy gázt adva meg­pör­dült az úttes­ten és ellen­ke­ző irány­ba tovább­haj­tott. Mene­kü­lés köz­ben az uta­sok­kal teli jármű defek­tet kapott és a menet­iránnyal ellen­té­tes olda­lon lévő árok­ba sod­ró­dott. A bal­eset során senki nem sérült meg.

Az ügyész­ség a grúz fér­fit az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te miatt két hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért vele szem­ben 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, 3 év 4 hónap­ra Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tot­ta, továb­bá a mobil­te­le­fon­ját elko­boz­ta. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erős.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.