Főoldal » Hírek » Meneküléskor árokba borult a migránsokkal egy embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a tuné­zi­ai állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki mene­kü­lés köz­ben árok­ba borult a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gépjárművel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő egy áru­szál­lí­tó gép­jár­mű rak­te­ré­ben négy fel­nőtt és négy kis­ko­rú mig­ránst szál­lí­tott az osztrák-magyar határ felé, azért, hogy őket Bécs­be jut­tas­sa el. A gya­nú­sí­tott olyan kül­föl­di­ek­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár til­tott módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez, akik jog­el­le­ne­sen tar­tóz­kod­tak Magyar­or­szág területén.

A gép­ko­csit 2023. ápri­lis 12-én, dél­után, a 86-os számú főúton a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták. Az ember­csem­pész azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, ki akar­ta vonni magát az intéz­ke­dés alól, majd – miu­tán Szom­bat­hely bel­te­rü­le­tén közel 10 per­cen keresz­tül mene­kült a ható­ság elől – a jár­mű­vel lesod­ró­dott az úttest­ről és az árok­ba borult.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en ma egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók ezen a lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/tuneziai-embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok#