Főoldal » Hírek » Menekült a rendőrök elől – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 16 éves fiú­nak, aki a gyanú sze­rint koráb­ban elkö­ve­tett cser­ben­ha­gyás és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it meg­szeg­ve ismét a volán mögé ült.

A fia­tal­ko­rú enge­dély nél­kü­li veze­tés, az elsőbb­ség és az elő­zés sza­bá­lya­i­nak meg­sér­té­se, vala­mint a köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok kisebb fokú meg­sér­té­se sza­bály­sér­té­sek elkö­ve­té­se miatt 2021. októ­ber 28-ig köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt áll.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ennek elle­né­re elő­ször 2021. júni­us 26-án ült a volán mögé és Békés­csa­bán köz­úti bal­ese­tet oko­zott, ahon­nan ada­tai meg­adás nél­kül úgy távo­zott, hogy nem győ­ző­dött meg arról, történt-e sze­mé­lyi sérü­lés. Emi­att cser­ben­ha­gyás és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt indult elle­ne bün­te­tő­el­já­rás. Ez azon­ban nem tar­tot­ta vissza attól, hogy 2021. júli­us 2-án Újkí­gyó­son ismét autó­ba üljön, ezért újra gya­nú­sí­tott­ként von­ták fele­lős­ség­re eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt. A sza­bá­lyo­kat sem­mi­be vevő fia­tal­ko­rú ezután 2021. júli­us 31-én újfent Békés­csa­bán vezet­te gép­ko­csi­ját, ami­vel anya­gi kár­ral járó bal­ese­tet szen­ve­dett. Ezen cse­lek­mény szin­tén eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A már folya­mat­ban lévő három bün­te­tő­el­já­rást egye­sí­tet­ték, és 2021. augusz­tus 5-én a nyo­mo­zá­si bíró a fia­tal­ko­rú bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el azzal, hogy a lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló ingat­lant nem hagy­hat­ja el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ezt azon­ban figyel­men kívül hagy­ta, 2021. szep­tem­ber 23-án az ingat­lan­ból enge­dély nél­kül távo­zott és Békés­csa­bán köz­le­ke­dett, ami­kor 20 óra 36 perc körül a Baross utcán ellen­őr­zést végző rend­őr meg­ál­lí­tó jel­zé­sét figyel­men kívül hagy­ta és az intéz­ke­dés elől elhaj­tott. A fiú ezután 20 óra 40 perc körül a rend­őr­ség épü­le­te előtt autó­zott, ami­kor a piros lám­pá­nál éppen az őt kere­ső civil rend­őr­au­tó mögé állt be.  A szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ból kiszál­ló és őt iga­zol­tat­ni készü­lő rend­őrök elől a fiú nagy sebes­ség­gel, a szem­köz­ti for­gal­mi sávot hasz­nál­va elhaj­tott, ami­vel veszé­lyez­tet­te a vele szem­ben köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi biz­ton­sá­gát is. A fiú ezen cse­lek­mé­nyé­vel az eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés mel­lett a köz­úti veszé­lyez­te­tést is meg­va­ló­sí­tot­ta a meg­ala­po­zott gyanú szerint.

Mivel a fiú a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it meg­szeg­te, a nyo­mo­zó ható­ság elől meg­szö­kött, a bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el és az eddi­gi cse­lek­mé­nyek alap­ján fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is, ezért a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elrendelését.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és elren­del­te a fia­tal­ko­rú letartóztatását.

 Az elkö­ve­tő rend­őrök elöli mene­kü­lé­sé­ről készült tér­fi­gye­lő kame­ra­fel­vé­tel itt látható: