Főoldal » Archív » Mentelmi joga miatt megszüntette az ügyészség Czeglédy Csaba előzetesét

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve a mai napon meg­szün­tet­te a több, mint hat mil­li­ár­dos, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás­sal gya­nú­sí­tott Czeg­lédy Csaba elő­ze­tes letartóztatását.

A főügyész­ség – miu­tán hiva­ta­lo­san iga­zo­lást nyert, hogy Czeg­lédy Csa­bát jog­erő­sen kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vet­ték – az Ország­gyű­lés­ről szóló 2012. évi XXXVI. tör­vény, vala­mint a Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 1998. XIX. tör­vény men­tel­mi jog­ról szóló ren­del­ke­zé­sei alap­ján, a nyo­mo­zás fel­füg­gesz­té­se mel­lett, meg­szün­tet­te a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban a leg­utóbb 2018. már­ci­us 15. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tott elő­ze­tes letartóztatást. 

Az öttől - húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott bűn­szer­ve­ze­ti veze­tőt – az Ország­gyű­lés­ről szóló jog­sza­bály ren­del­ke­zé­sei sze­rint – mint kép­vi­se­lő­je­löl­tet a kép­vi­se­lők­kel azo­nos men­tel­mi jog ille­ti meg. Ehhez kap­cso­ló­dó­an – a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény elő­írá­sai alap­ján – a men­tel­mi jog­gal ren­del­ke­ző sze­méllyel szem­ben a men­tel­mi jog fenn­áll­tá­nak ideje alatt a bün­te­tő­el­já­rás nem foly­tat­ha­tó, vele szem­ben kény­szer­in­téz­ke­dés nem foga­na­to­sít­ha­tó füg­get­le­nül attól, hogy vele szem­ben a nyo­mo­zás már meg­in­dult, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­ték el. 

A jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek köte­le­ző ere­jű­ek, legyen szó akár a leg­sú­lyo­sabb, akár a leg­eny­hébb szank­ci­ó­val fenye­ge­tett bűncselekményről.

Mind­ezek­re figye­lem­mel a főügyész­ség – bár az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás tör­vé­nyi fel­té­te­lei, így a meg­ala­po­zott gyanú, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, a szö­kés veszé­lye és a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is vál­to­zat­lan tar­ta­lom­mal fenn­áll­nak – jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve, a nyo­mo­zás fel­füg­gesz­té­se mel­lett, meg­szün­tet­te Czeg­lédy Csaba elő­ze­tes letartóztatását.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek sze­rint az eljá­rás mind­ad­dig nem foly­tat­ha­tó a kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vett ter­helt­tel szem­ben, amed­dig a men­tel­mi joga fenn­áll. A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sét a leg­főbb ügyész indít­vá­nyoz­hat­ja a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizottságnál.

Mind­er­re figye­lem­mel a Csong­rád Megyei Főügyész­ség Czeg­lédy Csaba kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi joga fel­füg­gesz­té­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sá­ra tett elő­ter­jesz­tést a Leg­főbb Ügyész­ség felé.