Főoldal » Archív » Mentősre támadt a beteg

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 26 éves fér­fi­val szemben.

2017. júli­u­sá­ban, a haj­na­li órák­ban az ügye­let uta­sí­tá­sá­ra a men­tő­szol­gá­lat gép­ko­csi­ja  Miskolc-Lyukóvölgybe érke­zett, ahol egy sérült fér­fit kel­lett ellát­ni­uk. A fia­tal­em­ber végig agresszí­van visel­ke­dett a sze­mély­zet­tel és folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta őket. Ennek elle­né­re sike­rült beül­tet­ni­ük a men­tő­au­tó­ba, ahol becsa­tol­ták a biz­ton­sá­gi övét, majd elin­dul­tak a kór­ház­ba. A férfi menet köz­ben több­ször meg­pró­bál­ta kicsa­tol­ni a biz­ton­sá­gi övet, melyet a men­tő­ápo­ló meg­aka­dá­lyo­zott. Mivel egyre agresszí­vebb lett ezért az autó­val meg­áll­tak és rend­őri segít­sé­get kértek.

Ekkor­ra a vád­lott kicsa­tol­ta a biz­ton­sá­gi övet és a men­tő­ápo­ló­ra és a gép­ko­csi veze­tő­re támadt. Őket több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, meg­rúg­ni. Ennek során a men­tő­ápo­ló bal csuk­ló­ja eltört, mely sérü­lés nyolc napon túl gyógyuló.

Végül a kiér­ke­ző rend­őrök fékez­ték meg az agresszív beteget.

A men­tő­szol­gá­lat men­tés­ben részt vevő mun­ka­tár­sai köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül­nek és mint ilye­nek kiemelt bün­te­tő­jo­gi védel­met élveznek.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.