Főoldal » Hírek » Migránsokkal teli furgonnal csapódott egy ház falának – letartóztatási indítvány - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a belga elkö­ve­tő­nek, aki a héten 28  ille­gá­lis határ­át­lé­pőt csem­pész­ve egy lakó­ház­nak haj­tott, vala­mint dro­got is fogyasztott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott egy belga honos­sá­gú kis­te­her­au­tó­val érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen. Isme­ret­len meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sa alap­ján 2022. feb­ru­ár 16-án, a haj­na­li órák­ban a szerb-magyar állam­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon átkí­sért kül­föl­di­e­ket vett fel a rak­tér­be, majd velük Nyugat-Európa felé indult. For­rás­kút terü­le­tén átha­lad­va túl nagy sebes­ség­gel haj­tott, ezért későn ész­lelt egy útke­resz­te­ző­dést, elvesz­tet­te ural­mát a teher­au­tó felett, mellyel egy ház falá­nak csapódott.

A bal­eset­ben a rak­tér­ben szál­lí­tott 28 kül­föl­di közül 6 élet­ve­szé­lyes, 10 súlyos, míg 12 sze­mély könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az elkö­ve­tő sérü­lé­sei szin­tén élet­ve­szé­lye­sek, emel­lett az ellá­tá­sa során alkal­ma­zott gyors­teszt a vize­le­té­ből koka­int és mari­hu­á­nát muta­tott ki.

A férfi uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A jelen­leg több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a ter­helt kór­há­zi őrzé­si helyén, a mai napon, ülé­sen fog dönteni.

A hely­szí­ne­lés során készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/illegalis-migransokat-ert-baleset-forraskuton#