Főoldal » Archív » Mikor ivott, rendszeresen verte az élettársát

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy har­minc­nyolc éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott és a sér­tett – egy negy­ven éves nő - élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek egy Tisza­új­vá­ros mel­let­ti köz­ség­ben egé­szen 2019. augusz­tu­sá­ig, mikor a vád­lott ita­lo­zó élet­mód­ja miatt kap­cso­la­tuk meg­sza­kadt és a férfi elköl­tö­zött a közös lakásból.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber 18-án, dél­után, itta­san meg­je­lent a volt élet­tár­sa  által lakott lakás­ban, vesze­ke­dett a nővel, mely­nek során arcon őt ütöt­te. A sér­tett beje­len­té­sét köve­tő rend­őri intéz­ke­dés ered­mé­nye­ként a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben 60 nap idő­tar­tam­ra meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el.

A nő a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, majd a nyo­mo­zás során, tanú­kén­ti kihall­ga­tá­sai alkal­má­val elmond­ta, hogy élet­tár­si kap­cso­la­tuk fenn­ál­lá­sa alatt a vád­lott ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, melyek követ­kez­té­ben több alka­lom­mal is sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sér­tett orvos­hoz azon­ban nem for­dult, illet­ve eddig a rend­őr­sé­get sem érte­sí­tet­te, mert bízott abban hogy a férfi megváltozik.

A férfi a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.