Főoldal » Hírek » Milliókat csalt ki hiszékeny áldozataiból – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki könnyen befo­lyá­sol­ha­tó sér­tet­tek jóhi­sze­mű­sé­gét kihasz­nál­va össze­sen közel négy­mil­lió forint kárt okozott. 

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó férfi 2020 janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en külön­bö­ző valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va rávet­te az egyik sér­tet­tet arra, hogy a saját nevé­ben mobil­te­le­fon elő­fi­ze­té­se­ket kös­sön, hasz­ná­la­ti cik­ke­ket vásá­rol­jon, hite­le­ket vegyen fel, vagy köl­csönt adjon a vád­lott részé­re. A köl­csön­össze­ge­ket ezután a vád­lott köl­töt­te el, és az elő­fi­ze­té­se­ket, vala­mint a túl­nyo­mó­részt hitel­re meg­vá­sá­rolt készü­lé­ke­ket – így mobil­te­le­fo­no­kat, a tele­ví­zi­ót, a por­szí­vót, de még a gáz­tűz­he­lyet – is kizá­ró­lag a vád­lott hasz­nál­ta, aki azon­ban a tör­lesz­tő­rész­le­te­ket a sér­tett­nek tett koráb­bi ígé­re­te elle­né­re nem fizet­te meg, ezért az így fel­hal­mo­zott adós­sá­got később a sér­tett­nek kel­lett rendeznie.

A vád­lott­nak ezen túl­me­nő­en azért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mert 2021 novem­be­ré­ben Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban meg­szó­lí­tot­ta a másik, men­tá­lis álla­po­tá­ból kifo­lyó­lag szin­tén könnyeb­ben becsap­ha­tó sér­tet­tet, aki­nek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy mun­kát tud sze­rez­ni a részé­re. A köz­ben­já­rá­sá­ért a vád­lott több rész­let­ben össze­sen 1.250.000 forin­tot kért a sér­tet­től annak elle­né­re, hogy mun­ka­le­he­tő­sé­get nem állt szán­dé­ká­ban biz­to­sí­ta­ni a sér­tett részé­re, illet­ve ilyen elő­ze­tes befi­ze­tést a vád­lott által emlí­tett mun­kál­ta­tó sem kér a leen­dő munkavállalóktól.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal köte­lez­ze a fér­fit a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is.

Az egyik sér­tet­től kicsalt pénz­ből vásá­rolt tűz­hely­ről a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során készítette.