Főoldal » Hírek » Milliókat sikkasztott egy közös képviselő Kapuváron - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség öt rend­be­li minő­sí­tett sik­kasz­tás miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen sik­kasz­tott az álta­la mene­dzselt társasházaktól.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 35 éves férfi több tár­sas­ház kép­vi­se­le­tét is ellát­ta 2017 és 2021 között Kapu­vá­ron. Az által kép­vi­selt tár­sas­há­zak bank­szám­lá­i­ról és házi pénz­tá­ra­i­ból azon­ban több eset­ben is mil­li­ós nagy­ság­ren­dű össze­ge­ket szer­zett meg, így öt tár­sas­ház­nak össze­sen 15.246.787 forint kárt okozott.

A férfi végül az álta­la meg­szer­zett, saját cél­ja­i­ra for­dí­tott össze­ge­ket mara­dék­ta­la­nul vissza­fi­zet­te a tár­sas­ház közösségeknek.

A vád­lot­tal szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ke a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel eléri a 12 évet.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.