Főoldal » Hírek » Milliókért megvásárolta barátja élettársát, majd vascsővel leütötte cimboráját - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki érzel­mi viszony­ba keve­re­dett barát­ja élet­tár­sá­val, amely a sér­tett halá­lá­hoz vezetett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott barát­ja volt a sér­tett­nek, aki­nek megye­be­li tanyá­ján segí­tett a gaz­dál­ko­dás­ban. A vád­lott és a sér­tett élet­tár­sa között 2021. év ele­jé­re érzel­mi viszony ala­kult ki, amely­nek követ­kez­té­ben a két férfi meg­ál­la­po­dott egy­más­sal, hogy 3,5 mil­lió forint elle­né­ben elen­ge­di a nőt a vád­lot­tal. A pénz­át­adás­ra 2021. ápri­lis 24. nap­ján került sor azzal, hogy a rész­le­te­ket később beszé­lik meg.

A sér­tett és az élet­tár­sa között azon­ban még aznap vita ala­kult ki, melyet köve­tő­en a nő a közös gyer­me­kük­kel elment az ingat­lan­ból, majd fel­hív­ta a vád­lot­tat, aki ezután autó­val a tanyá­ra ment. A tanya udva­rán újabb vita ala­kult ki, ami­kor a sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy csak akkor vihe­ti el az élet­tá­rá­sát, ha továb­bi 1 mil­lió forin­tot fizet, majd dula­kod­ni kezd­tek. A vere­ke­dés során a vád­lott fel­ka­pott egy vas­csö­vet és azzal a sér­tet­tet két­szer fejbe ütöt­te, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezt köve­tő­en üze­ne­tet kül­dött a nőnek, hogy még ne men­jen haza, majd a holt­tes­tet leta­kar­va, átkö­töz­ve a vas­cső­vel együtt a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba tette és azo­kat isme­ret­len hely­re rej­tet­te. A vád­lott a vér­nyo­mo­kat is meg­pró­bál­ta eltün­tet­ni, ruhá­it is elégette.

A vád­lott ezután meg­ál­la­po­dott a nővel, hogy a bün­te­tő­el­já­rás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a ható­sá­go­kat fél­re­ve­ze­tik, és elhi­te­tik, hogy a sér­tett nem halt meg, önszán­tá­ból ment el ott­hon­ról és hara­go­sai talál­ták meg. Ennek érde­ké­ben a vád­lott a sér­tett tele­fon­já­ról és nevé­ben hamis üze­ne­te­ket kül­dött a nőnek azzal, hogy őt elkap­ták, ne szól­jon a rend­őrök­nek. Mint­egy két hét eltel­té­vel a vád­lot­tal egyez­tet­ve a nő bement a rend­őr­ség­re és beje­len­tést tett valót­la­nul, hogy az élet­tár­sa hor­gász­ni ment, majd isme­ret­len hely­re távo­zott, amit a körö­zé­si eljá­rás­ban tanú­ként több­ször  is megismételt.

Az ügyész­ség a fér­fit ember­ke­res­ke­de­lem és halált okozó testi sér­tés bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel, míg a nőt bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.