Főoldal » Archív » Milliókkal próbált megvesztegetni egy budapesti ügyvédet - vádemelés - VIDEÓVAL

Az ügy vád­lott­ja a vád sze­rint arra pró­bál­ta rábír­ni az ügy­vé­det, hogy egyik véden­cét - akit konk­ré­tan meg is neve­zett - vegye rá fogoly­szö­kés­re annak érde­ké­ben, hogy a férfi ezután Magyar­or­szág bel­ügy­mi­nisz­te­ré­vel kap­cso­la­tos doku­men­tu­mo­kat vihes­sen ki külföldre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. feb­ru­ár 13-án fel­ke­re­sett egy buda­pes­ti ügy­vé­det azzal, hogy pol­gá­ri jogi kér­dés­ben sze­ret­ne jogi taná­csot kérni. 

A vád­lott tisz­tá­ban volt azzal, hogy az ügy­véd egy ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt - már bíró­sá­gi szak­ban - folya­mat­ban lévő bűn­ügy vád­lott­já­nak védő­je, és azzal is, hogy ez a férfi nyom­kö­ve­tő esz­köz alkal­ma­zá­sá­val elren­delt házi őri­zet­ben van.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az ügy­véd­nél tar­tott meg­be­szé­lést és tanács­adást köve­tő­en, meg­kí­sé­rel­te rábe­szél­ni az ügy­vé­det arra, hogy vegye rá véden­cét – a fent emlí­tett súlyos bűn­ügy vád­lott­ját – a fogoly­szö­kés­re, illet­ve konk­ré­tan arra, hogy a férfi a lábán viselt nyom­kö­ve­tőt távo­lít­sa el és szök­jön meg a házi őri­zet­ből, majd Magyar­or­szág bel­ügy­mi­nisz­te­ré­vel kap­cso­la­tos doku­men­tu­mo­kat vigyen külföldre.

Ami­kor az ügy­véd a kérést egy­ér­tel­mű­en vissza­uta­sí­tot­ta, a vád­lott a vád sze­rint 20.000.000,- Ft-ot aján­lott neki arra az eset­re, ha mégis rábír­ja a házi őri­zet­ben lévő véden­cét a szökésre.

Az ügy­véd a vád­lott jog­ta­lan előny adá­sá­ra vonat­ko­zó aján­la­tát is visszautasította.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bíró­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A vád­lott elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-miniszterre-utazott