Főoldal » Archív » Milliós értékben lopott szerszámokat egy férfi Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben.

A férfi és a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt társa 2016. júli­us 12-én, éjjel, Tata­bá­nya köze­lé­ben, az autó­pá­lya egyik pihe­nő­jé­ben par­ko­ló teher­gép­ko­csi plom­bá­ját eltá­vo­lí­tot­ták, majd a pót­ko­csi oldal­só pony­vá­ját fel­vág­ták. Az elkö­ve­tő és a bűn­tár­sa a rak­tér­ből ello­pott 144 darab mul­ti­funk­ci­ós szer­szá­mot, vala­mint 40 darab fűsze­gély­nyí­rót.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke: 1.411.907,- Ft.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.