Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Milliós értéket vittek el a gyanútlan nyugdíjastól- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik óvat­lan­sá­gát kihasz­nál­va kifosz­tot­tak egy idős fér­fit Mis­kol­con.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a két gya­nú­sí­tott 2020. augusz­tus 22-én dél­után meg­je­lent az egye­dül élő, idős sér­tett Mis­kolc egyik perem­te­rü­le­tén lévő laká­sá­nál. Miu­tán csen­ge­té­sük­re a férfi ajtót nyi­tott közöl­ték vele, hogy hasz­ná­la­ti cik­ke­ket akar­nak ingye­ne­sen átad­ni neki. A sér­tett a gya­nú­sí­tot­tak­tól átvett egy ter­mé­ket és vissza­ment a laká­sá­ba. A elkö­ve­tők egyi­ke azon­ban utána ment és fel­aján­lot­ta neki, hogy az autó­juk­ban lévő összes tár­gyat meg­vá­sá­rol­hat­ja 120.000 forin­tért. A sér­tett ebbe bele­egye­zett és a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­ben elő­vet­te a pénz­ka­zet­tá­ját, abból kész­pénzt vett ki, majd a kazet­tát a szo­bá­ban lévő ágyra tette. Ekkor már a másik elkö­ve­tő is a lakás­ban tar­tóz­ko­dott, tár­sá­val együtt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett figyel­mét külön­fé­le kér­dé­sek­kel elte­rel­ték, majd ezt kihasz­nál­va egyi­kük a pénz­ka­zet­tát az abban tárolt 1.280.000 forint kész­pénz­zel, arany nyak­lánc­cal és egy női pénz­tár­cá­val együtt magá­hoz vette és távoz­tak a sér­tett laká­sá­ból.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés vala­mint az idős sér­tett befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat.