Főoldal » Hírek » Milliós kárt okoztak a ,,mackósok”- rendőrségi videóval- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy betö­rő­pá­ros ellen, akik közül az egyik koráb­ban már 7 másik betö­rés­ben is részt vett. A bűncselekmény-sorozat elkö­ve­tői össze­sen több mint 70 mil­lió forint kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint 2022. novem­ber 10-én, dél­után a két román férfi – egy fót­li­ge­ti csa­lá­di ház tete­jét meg­bont­va - beju­tot­tak az ingat­lan­ba, ahol a sér­tett pán­cél­szek­ré­nyét szét­ver­ték és abból több mil­lió forin­tot, több ezer eurót és éksze­re­ket zsákmányoltak.

Az egyik betö­rő 2020 ősze óta 7 másik betö­rés­ben is részt vett Buda­pest külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben. Ezek­nél az ese­tek­nél isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val erkély-, és terasz­aj­tók, illet­ve ablak fel­fe­szí­té­sé­vel jutot­tak be ott­ho­nok­ba, volt, hogy fali­szé­fet sze­rez­tek meg, illet­ve éksze­re­ket, kész­pénzt, míg egy helyen érté­kes kar­órá­kat lop­tak. 2020 októ­be­ré­ben a férfi és isme­ret­le­nül maradt társa egy II. kerü­le­ti lakás­ból hoz­tak ki egy régi típu­sú szé­fet, azt azon­ban – mivel fel­fe­szí­te­ni­ük nem sike­rült - annak tel­jes tar­tal­má­val együtt a szom­szé­dos tel­ken hátrahagyták.

Az ügy­ben 11 sér­tett szen­ve­dett össze­sen 70 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó lopá­si és ron­gá­lá­si kárt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit társ­tet­tes­ként, jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, egyi­kü­ket – aki jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van – továb­bi 10 rend­be­li lopás­sal vádol­ta, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­kor kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-igazi-klasszikus-felderites-szlovak-szalrol