Főoldal » Hírek » Minden előzmény nélkül késelt meg egy nőt Budapesten – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 szep­tem­be­ré­ben, kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban, min­den előz­mény nél­kül támadt rá egy XI. kerü­le­ti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó nőre. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 szep­tem­be­ré­ben, a XI. kerü­let egy erdős város­ré­szé­ben élt, éjsza­ká­it egy hasz­ná­la­ton kívü­li nya­ra­ló­ban töl­töt­te, ahova a tulaj­do­nos tudta nél­kül köl­tö­zött be.

2022. szep­tem­ber 16-án, este, a férfi a fenti nya­ra­ló­ban kábí­tó­szert – ecs­ta­sy tab­let­tát, vala­mint mari­hu­á­nát – fogyasz­tott, majd ezt köve­tő­en cél­ta­la­nul sétált a kör­nyé­ken. Eköz­ben figyelt fel az álta­la koráb­ban nem ismert sér­tett­re, aki mun­ká­ból haza­fe­lé tart­va, egye­dül gya­lo­golt a köze­li vil­la­mos­meg­ál­ló felé. A vád­lott a nő után indult, és a meg­ál­ló­ig követ­te őt. Miu­tán a sér­tett a meg­ál­ló­ban leült egy padra, a vád­lott oda­lé­pett hozzá, majd min­den előz­mény nél­kül elő­vett egy kést, és azzal a sér­tett­re rátá­madt, amely­nek során több­ször meg­szúr­ta a nőt a nya­kán és a felsőtestén.

A táma­dás hatá­sá­ra a sér­tett han­go­san kia­bál­ni kez­dett, a kezét fel­emel­ve véde­ke­zett, és pró­bál­ta ellök­ni magá­tól a táma­dó­ját, amely­nek során elesett. A vád­lott ekkor sem hagyott fel a táma­dás­sal, a föl­dön fekvő sér­tet­tet még több­ször meg­szúr­ta. A nő tovább­ra is igye­ke­zett kitér­ni a táma­dás elől, míg végül a kitar­tó véde­ke­zés hatá­sá­ra a vád­lott fel­ha­gyott a táma­dás­sal és elfutott. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben szá­mos könnyebb, szúrt, illet­ve vágott sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás mód­já­ra, esz­kö­zé­re, körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel, a köz­vet­len élet­ve­szélyt okozó sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis esé­lye is fenn­állt, ennek elma­ra­dá­sa csak a sér­tett aktív véde­ke­zé­sé­nek és kité­ré­sé­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő kése­lőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­kor kiadott köz­le­mé­nye – fotó­val – az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szo-nelkul

A fotó­kon az elkö­ve­tés hely­szí­ne látható.