Főoldal » Hírek » Mindent vittek, amit találtak - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, vala­mint továb­bi 4 vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val és fel­nőtt tár­sa­i­val szem­ben, akik együtt össze­sen több mint két­mil­lió forin­tot zsákmányoltak.

A vád sze­rint a 17 éves fiú 2022 feb­ru­ár­já­tól kez­dő­dő­en egy Kapos­vár­hoz köze­li köz­ség­ben, rövid időn belül egy csa­lá­di házba, egy prés­ház­ba, vala­mint egy dohány- és vegyes­áru üzlet­be is betört két, har­min­cas éve­i­ben járó tár­sá­val együtt, majd a fia­tal­ko­rú vád­lott mind­eze­ket köve­tő­en egy kapos­vá­ri piz­zé­ri­át is kifosz­tott. A fel­tört ingat­la­nok­ból az elkö­ve­tők szin­te min­den moz­dít­ha­tót ellop­tak, így a műsza­ki cik­ke­ket, a ruha­da­ra­bo­kat, a szer­szá­mo­kat, több száz liter sze­szes italt, az élel­mi­sze­re­ket, a koz­me­ti­ku­mo­kat, a dohány­ter­mé­ke­ket és a kész­pénzt is.

A fia­tal­ko­rú­nak ezen túl­me­nő­en azért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mert 2022 júli­u­sá­ban néhány nap különb­ség­gel két­szer is alko­holt és éksze­re­ket lopott egy kapos­vá­ri áru­ház­ból, az egyik alka­lom­mal pedig egy húszas éve­i­ben járó férfi is segítette.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés, a betö­ré­sek­ben részes tár­sa­i­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, míg a negye­dik vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben egy­út­tal vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

A fotók a rend­őr­ség hely­szí­ni szem­léi során készültek.