Főoldal » Archív » Minősített csalás miatti vádemelés az egykori győri ügyvéddel szemben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol egy egy­ko­ri győri ügy­vé­det, aki 21.000 eurót, azaz közel 6.000.000 forin­tot csalt ki egyik ismerősétől.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 66 éves nyug­dí­jas férfi befek­te­té­si célra hivat­koz­va kérte köl­csön az össze­get 2011 feb­ru­ár­já­ban győri ügy­vé­di iro­dá­já­ban. Kezes­ként egy ugyan­csak jelen­lé­vő másik férfi adott át a sér­tett­nek egy nyi­lat­ko­za­tot. E sze­rint, ha a köl­csönt az adós  három hónap múlva nem fize­ti vissza, a sér­tett két ingat­la­non is tulaj­dont szerezhet.

Azóta sem a köl­csön vissza­adá­sa, sem az ingat­la­nok meg­szer­zé­se nem való­sult meg. Az egy­ko­ri ügy­véd az összeg nagy részét ugyan­is – még aznap – koráb­bi tar­to­zá­sá­nak vissza­fi­ze­té­sé­re for­dí­tot­ta. A biz­to­sí­ték­ként fel­aján­lott ingat­la­nok pedig sosem vol­tak a kezes vagy az egy­ko­ri ügy­véd tulajdonában.

A más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő egy­ko­ri ügy­véd és társa cse­lek­mé­nye öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.