Főoldal » Hírek » Mise alatt lopott a plébániáról - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, helyi­ség­be a jogo­sult tudta és bele­egye­zé­se nél­kül bemen­ve elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki mise alatt besur­rant a nagy­atá­di plé­bá­ni­á­ra és kész­pénzt lopott.

A vád sze­rint a haj­lék­ta­lan férfi 2020 novem­be­ré­ben, az esti mise után, a temp­lom­ban meg­ke­res­te a plé­bá­nost és 2.000 forin­tot kért köl­csön arra hivat­koz­va, hogy nincs pénze busz­jegy­re, nem tud haza utaz­ni. A sér­tett meg­saj­nál­ta a vád­lot­tat és átad­ta a kért össze­get azzal, ha lesz pénze, küld­je el a plébániára.

A férfi a követ­ke­ző napok­ban is meg­je­lent a temp­lom­ban, részt vett a misén, azon­ban az egyik szer­tar­tás alatt fel­állt, de nem hagy­ta el a temp­lo­mot, hanem az azzal egy­be­épí­tett papi lak­rész felé vette az irányt. A férfi az atya szo­bá­i­ban kutat­ni kez­dett, ahol csak némi kész­pénzt tudott magá­hoz venni, mert az egyik hívő követ­te és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.

A képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a szemlén.