Főoldal » Archív » Mobilozott vezetés közben a teherautó sofőrje, három személyautót tört össze

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a negy­ven­öt éves fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a vád­lott 2017 júli­u­sá­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban haladt az álta­la veze­tett teher­au­tó­val. A vád­lott a kéz­ben tar­tott mobil­lal tele­fo­nált, ezért későn vette észre az előt­te a piros lám­pá­nál álló sze­mély­gép­ko­csit. A vád­lott, hogy az ütkö­zést elke­rül­je, féke­zett és balra rán­tot­ta a kor­mányt, azon­ban a manő­ver miatt átsod­ró­dott a szem­be­jö­vő sávba, ahol ütkö­zött egy szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó­val. A sze­mély­au­tó az ütkö­zés miatt kisod­ró­dott és neki­üt­kö­zött egy, a másik sáv­ban vele pár­hu­za­mo­san hala­dó autónak.

Az ütkö­zés miatt a vád­lott jár­mű­ve hátul­ról neki­üt­kö­zött a piors­nál előt­te álló személyautónak.

A bal­eset­ben a sze­mély­au­tók­ban ülők közül egy nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont és hom­lok­üreg­csont törést szen­ve­dett. Továb­bi két sze­mély nyolc napon belül gyó­gyu­ló mell­ka­si és nyaki zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon elő­írá­sát, misze­rint veze­tés köz­ben tilos kéz­ben tar­tott mobil­te­le­font hasz­nál­ni, illet­ve a bal­eset során sza­bály­ta­la­nul átlép­te a záró­vo­na­lat, amely miatt ütkö­zött a szem­ben hala­dó járművel.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.