Főoldal » Archív » Mobiltelefon becsempészésére akarta rávenni a biztonsági felügyelőt az egyik fogvatartott

Köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ellen az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen, aki a megyei büntetés-végrehajtási inté­zet­ben dol­go­zó egyik biz­ton­sá­gi fel­ügye­lőt akar­ta megvesztegetni.

2017. októ­ber 31-én a biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő, a büntetés-végrehajtási inté­zet egyik kör­le­tén elhe­lye­zett fog­va­tar­tot­ta­kat tisz­tál­ko­dást köve­tő­en a zuhany­zó helyi­ség­ből zár­ká­juk felé kísér­te, ami­kor a vád­lott a tár­sa­i­tól lema­rad­va a biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő­nek 100.000,- forint kész­pénzt aján­lott fel azért, hogy részé­re mobil­te­le­font jut­tas­son be az inté­zet­be. A fel­ügye­lő a vád­lott aján­la­tát vissza­uta­sí­tot­ta, azon­ban a vád­lott újra pró­bál­ko­zott, és már 200.000,- forin­tot ígért, amennyi­ben a kéré­sét teljesíti.

A biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő a vád­lott újabb aján­la­tát is eluta­sí­tot­ta, majd a tör­tén­te­ket jelen­tet­te a körletfelügyelőnek.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tot­tak a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben az ott kije­lölt tele­font hasz­nál­hat­ják, illet­ve kizá­ró­lag az inté­zet által biz­to­sí­tott mobil­esz­közt tart­hat­ják a birtokukban.

A más ügy­ben jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.