Főoldal » Archív » Mobiltelefonért és aprópénzért ütötték le a sértettet - videóval

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség három elkö­ve­tő­vel szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge, illet­ve az egyik elkö­ve­tő­vel szem­ben továb­bi egy rend­be­li halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­nek lénye­ge sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak mobil­te­le­fon és némi apró­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben ütöt­ték le a sér­tet­tet, aki a kór­ház­ban bele­halt a sérü­lé­se­i­be.

Az elkö­ve­tők 2018. júli­us 25-én a kora dél­utá­ni órák­tól Tata­bá­nya város utcá­in csa­va­rog­tak, 22 óra körü­li idő­pont­ban ész­lel­ték az erő­sen ittas álla­po­ta miatt a föl­dön fekvő sér­tet­tet. A tár­sa­ság nő  tagja kifi­gyel­te, hogy a sér­tett­nél mobil­te­le­fon és egyéb érték­tár­gyak van­nak, ezért rávet­te két férfi tár­sát arra, hogy üssék le a sér­tet­tet, ő pedig majd elve­szi az érté­ke­it. Ennek meg­fe­le­lő­en az idő­köz­ben távoz­ni készü­lő sér­tet­tet követ­ték, aki egy tata­bá­nyai iro­da­épü­let elé mene­kült az elkö­ve­tők elöl. Itt az egyik férfi – miköz­ben tár­sa­sá­gá­ban a másik férfi is jelen volt, és ez a társa szán­dé­kát erő­sí­tet­te – egy alka­lom­mal, nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től elesett és a fejét a beton­ba bever­te, majd az esz­mé­le­tét elvesz­tet­te. Ezt köve­tő­en a nő elvet­te a sér­tet­től a mobil­te­le­fon­ját, közel 30.000,- Ft kész­pén­zét, vala­mint a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát és a lak­cím­kár­tyá­ját. A sér­tet­tet bán­tal­ma­zó elkö­ve­tőt a hely­szí­nen elfog­ták, a másik két vád­lott elfo­gá­sá­ra később került sor.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elszen­ve­dett kopo­nya sérü­lé­se miatt 2018. augusz­tus 9-én a kór­ház­ban elha­lá­lo­zott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, továb­bá arra, hogy vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki és tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Amennyi­ben az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik, úgy az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két a sér­tett halá­lát okozó első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 10 évben, a másod­ren­dű nő vád­lot­tal szem­ben 8 évben, a har­mad­ren­dű vád­lot­tal szem­ben pedig 6 évben álla­pít­sa meg.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.