Főoldal » Hírek » Molotov-koktéllal fenyegetőzött válófélben lévő férje új lakhelyén- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 44 éves nő ellen, aki kövek­kel dobál­ta meg váló­fél­ben lévő férje új ott­ho­nát és a ház fel­gyúj­tá­sá­val fenyegetőzött.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 44 éves nő 2020 novem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban meg­je­lent a váló­fél­ben lévő férje új ott­ho­ná­nál, egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen. A vád­lott a kerék­pár­ján magá­val vitt egy előre elké­szí­tett molotov-koktélt, és egy ben­zi­nes­kan­nát is.

A ter­helt a ház három abla­kát, vala­mint az udva­ron par­ko­ló autó szél­vé­dő­jét kővel bedob­ta, károm­ko­dott. Azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a házat fel­gyújt­ja, és a benn­lé­vő­ket meg­öli. Ezt végig­hall­gat­ta a vád­lot­tal lévő kis­ko­rú lánya is.

Végül a tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re nyug­tat­ta meg a höl­gyet és vette el tőle a házi készí­té­sű molotov-koktélt, és a ben­zi­nes kannát.

A vád­lott az abla­kok és a szél­vé­dő betö­ré­sé­vel 30 000 Ft kárt okozott.

A ter­helt ellen az ügyész­ség köz­ve­szély oko­zás elő­ké­szü­le­te miatt emelt vádat, vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.