Főoldal » Archív » Molotov koktélt dobott a házba

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A vád­lott gyer­mek­ko­rá­tól ismer­te a sér­tett fér­fit, több­ször járt annak mis­kol­ci házá­ban és jól ismer­te az épü­let belső elosz­tá­sát. Arról is tudo­má­sa volt, hogy a férfi az édes­any­já­val és annak kis­ko­rú fiá­val lakik együtt.

A vád­lott 2018. május ele­jén dél­után egy Mis­kolc kül­te­rü­le­tén lévő élel­mi­szer­üz­let­ben össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel. Vita ala­kult ki közöt­tük, amely tett­le­ges­sé­gig fajult. A sér­tett férfi ezután az egyik roko­ná­hoz ment, majd dél­után haza­tért saját házá­ba, ahol rajta kívül édes­any­ja és a kis­ko­rú fiú tar­tóz­kod­tak. Este a vád­lott meg­je­lent a ház­nál, és az egyik szoba föld­szin­ti, utcá­ra néző üve­ge­zett abla­kát egy ter­més­kő­vel bedob­ta. Magá­val vitt egy műanyag fla­kont, amely­ben 1 liter­nyi ben­zin volt. A fla­kon­ba egy ron­gyot tömött és a kanó­cul szol­gá­ló részt öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta, majd ami­kor az láng­ra kapott, bedob­ta a szo­bá­ba.

A ház­ban tar­tóz­ko­dók közül a vád­lot­tal koráb­ban vitá­ba keve­re­dett férfi hal­lot­ta az üveg­csö­röm­pö­lést, ezért bement a szo­bá­ba. Látta, ahogy az égő fla­kon bere­pült az abla­kon és bele­akadt a füg­göny­be, majd az ablak alatt lévő össze­tolt fote­lek kar­fá­ján meg­állt. Mire oda­lé­pett a tűz kialudt. A férfi azt is látta, hogy a vád­lott kisé­tál a por­tá­ról és a ház előtt meg­áll az utcán egy faka­ró­val a kezé­ben.

A férfi kiment a vád­lott­hoz, hogy fele­lős­ség­re vonja. A vád­lott azzal fenye­ge­tő­zött, hogy tény­leg rájuk gyújt­ja a házat és meg­öli őt. Ezután a vád­lott a fér­fi­ra támadt és vere­ked­ni kezd­tek. A zajra a kis­ko­rú fiú is kijött a ház­ból.

A műanyag fla­kon­ban lévő motor­ben­zin - ame­lyet a vád­lott bedo­bott a ház abla­kán -  a rob­ba­nás­ve­szé­lyes anya­gok közé tar­to­zik. A „Molo­tov kok­tél­ként” össze­ál­lí­tott esz­köz alkal­mas volt arra, hogy tüzet okoz­zon, amely nagyobb láng­ra kapva tovább ter­jed, így alkal­mas volt embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is. A fla­kon­ból kiló­gó tex­tí­lia kis mér­ték­ben volt átitat­va motor­ben­zin­nel, ezért aludt ki a láng­ja.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben – aki a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, ille­tő­leg elle­ne folya­mat­ban lévő más bün­te­tő­ügy hatá­lya alatt követ­te el – élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.