Főoldal » Hírek » Mosogatás miatti vita hevében ölte meg feleségét - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­te miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén csa­lád­já­val egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város­ban élt. Ita­lo­zó élet­mód­ja miatt fele­sé­gé­vel kap­cso­la­ta meg­rom­lott, váló­fél­ben vol­tak. A férfi 2022. júli­us 28-án alko­holt fogyasz­tott, amire nyug­ta­tót vett be. Ami­kor a fele­sé­ge haza­ért ott­ho­nuk­ba, vita ala­kult ki közöt­tük a férfi ittas­sá­ga miatt, majd a nő szá­mon kérte a fér­jét, hogy miért nem mosta el az álta­la hasz­nált kony­ha­kést. A férfi ekkor a vita hevé­ben kivet­te a nő kezé­ből a 23,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, majd azzal a sér­tet­tet több alka­lom­mal, test­szer­te meg­szúr­ta, meg­vág­ta, majd gép­ko­csi­já­val elme­ne­kült a helyszínről.

A nő a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az elkö­ve­tőt a rend­őrök más­nap haj­nal­ban elfog­ták, és őri­zet­be vették.

A vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén bűnös­sé­gét beis­mer­te és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dott. A tör­vény­szék a nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta és meg­hoz­ta íté­le­tét, amely ellen a vád­lott és védő­je a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Állás­pont­ja sze­rint a vád­lott bün­tet­len elő­éle­té­nek, vala­mint beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tá­nak túl­zott jelen­tő­sé­get tulaj­do­nít­va sza­bott ki az első­fo­kú bíró­ság indo­ko­lat­la­nul enyhe bün­te­tést, amely a bün­te­té­si célok eléré­sé­re nem alkal­mas. A szá­mos súlyo­sí­tó körül­mény­re tekin­tet­tel a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.