Főoldal » Archív » „Most szabadultam 18 évből” állította a szolnoki rabló, akivel szemben most emelt vádat az ügyészség

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2017. feb­ru­ár 24-én este kira­bol­ta az egyik szol­no­ki nem­ze­ti dohányboltot.

A férfi egy kony­ha­kés­sel a kezé­ben ment be a bolt­ba, ahol az eladó hölgy­től a bevé­telt köve­tel­te, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te meg őt.

A rabló elő­ad­ta, hogy most sza­ba­dult 18 évi bün­te­té­sé­ből, amit gyil­kos­sá­gért kapott. Utóbb kide­rült, hogy a férfi tény­leg nem sok­kal a cse­lek­mé­nye előtt sza­ba­dult, csak­hogy nem ember­ölé­sért, hanem rab­lá­sért kapott 2 év 4 hó sza­bad­ság­vesz­tés büntetést.

A meg­fé­lem­lí­tett nő a fér­fi­nek átad­ta a kasszá­ban lévő 227.000 forint bevé­telt. A férfi ezután a nő tele­fon­ját is magá­hoz vette, amit később, a hely­szín­ről mene­kü­lé­se köz­ben, eldobott.

Az ügyész­ség a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te mel­lett több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt is vádat emelt a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben. A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélje.