Főoldal » Hírek » Motorral szállította a kábítószert – balesetet szenvedett - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la - az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve – súlyo­sí­tot­ta azon vád­lott bün­te­té­sét, aki kábí­tó­szert szál­lít­va köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett.

A bara­nyai tele­pü­lé­sen élő 45 éves vád­lott 2020. máju­sá­ban a tulaj­do­ná­ban álló motor­ke­rék­pár­ral a 66-os főúton Pécs felé köz­le­ke­dett. Pécs kül­te­rü­le­tén egy sze­mély­gép­ko­csi­val ütkö­zött, amely­nek követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­ház­ba. A bal­ese­tet szen­ve­dett vád­lott háti­zsák­já­ból – a kór­há­zi lel­tár­ba vétel során - egye­bek mel­lett két koka­int tar­tal­ma­zó cso­mag került elő. Ezt köve­tő­en a vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság továb­bi kábí­tó­szer tar­tal­mú anya­go­kat fog­lalt le.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a 2022. janu­ár­já­ban hozott íté­le­té­ben a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért – külö­nös vissza­eső­ként – 10 év fegy­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a véde­lem fel­men­té­sért fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va arra tett indít­ványt a másod­fo­kú eljá­rás­ban, hogy az íté­lő­táb­la a vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sít­se, és bün­te­té­sét súlyo­sít­sa.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, és a bűn­cse­lek­ményt a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en minő­sít­ve a vád­lott bün­te­té­sét 13 év fegy­ház­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta.