Főoldal » Archív » Mozgásképtelenné verték, majd kirakták a kocsma mögé – vádemelés

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val és nővel szem­ben, akik egy Csong­rád megyei falu kocs­má­já­ban bán­tal­ma­zott sértettet hagy­tak majd­nem kihűlni 2018. év janu­ár­já­ban.

A vád­irat sze­rint a nő pul­tos­ként dol­go­zott a ven­dég­lő­ben, ahová 11 óra­kor tért be a sér­tett, mivel a ven­dég­lő udva­rán tűzi­fát kel­lett aprí­ta­nia, ille­tő­leg a mel­lék­he­lyi­sé­get taka­rí­ta­nia. A sér­tett a ven­déglőben fröccsö­zött, órán­ként 2-3 dl bort ivott meg. Dél­után 4 óra körül ért a kocs­má­ba egy hely­be­li férfi, aki szin­tén ita­loz­ni kez­dett. A pul­tos nő szóvá tette, hogy a sér­tett nem vágta fel a tűzi­fát, nem taka­rított fel, a ven­dé­gek beszél­ge­té­sé­be is bele­szólt és fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy men­jen haza. 

Ezután a sér­tett a hely­be­li fér­fi­val kiment dohá­nyoz­ni a ven­dég­lő elé, majd vissza akart menni a kocs­má­ba, mire a férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy indul­jon haza. A sér­tett ennek elle­né­re vissza­ment a kocs­má­ba, ahol a férfi őt pofon ütöt­te, fel­lök­te, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet több alka­lom­mal, nagy erő­vel com­bon és csí­pőn rúgta. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett bal comb­csont­ján dara­bos comb­nyak­tö­rést, továb­bi törés­eket, ille­tő­leg comb­izom­sza­ka­dást szen­ve­dett el. A sérü­lé­sek miatt moz­gás­kép­te­len álla­pot­ba került, csak a pult előtt feküdt hosszú ideig. Ekkor érke­zett a ven­dég­lő­be a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó férfi roko­na, de sem ő, sem a pul­tos nem hívott men­tőt a sér­tett­nek - aki ezt kér­lel­te -, hanem a pul­tos fel­szó­lí­tá­sá­ra a két férfi kihúzta sér­tet­tet a ven­dég­lő udva­rá­ra. Ott leül­tet­ték egy padra és vissza­men­tek ita­loz­ni. Mivel a sér­tett­nek erős fáj­dal­mai vol­tak és ülni sem tudott, lefe­küdt a föld­re, ahol fagy­pont köze­li volt a hőmérséklet. 

Közel egy óra múlva a két férfi ész­lel­te ezt, meg­néz­ték a pul­tos­sal, aki mond­ta, hogy vigyék ki a sér­tet­tet az udva­ron kívü­li rész­re, ne zavar­ja az udva­ron levő mel­lék­he­lyi­sé­get hasz­ná­ló ven­dé­ge­ket. A két férfi a kérés­nek ele­get téve kihúz­ta a sér­tet­tet a ven­dég­lő zárt kerí­té­sén túli nádas mel­let­ti füves terü­let­re, majd ott magá­ra hagy­ták, vissza­men­tek a ven­dég­lő­be és néhány kör elfo­gyasz­tá­sa után haza­men­tek. A ven­dég­lő ezen kerítésen kívül lévő részét ese­ten­ként áru­ra­ko­dás cél­já­ra hasz­nál­ják, tel­je­sen elha­gya­tott, senki által nem láto­ga­tott terü­let.

A sér­tett tel­je­sen moz­gás­kép­te­len volt, fel­ülés­re és kúszó­moz­du­lat meg­té­te­lé­re sem volt képes. A sér­tett élete és testi épsé­ge köz­vet­len veszély­be került, mivel meg­foszt­va volt attól, hogy más sze­mély­nek jelez­ze ott­lé­tét, segít­sé­get kér­jen. A vékony ruhá­za­tot vise­lő sér­tett halá­la kihűlés miatt a vád­lot­tak­tól füg­get­len, kívül­ál­ló okból, a pusz­ta vélet­len foly­tán maradt el, mivel mint­egy két és fél óra múlva az egyik ven­dég a nádas mel­let­ti füves terü­let­re ment vizel­ni, ahol ész­lel­te a sér­tet­tet. Ezt köve­tően a sér­tet­tet a mentő sür­gős­sé­gi műtét cél­já­ból Sze­ged­re szál­lí­tot­ta. A sér­tett sérü­lé­sei 8 napon túl, mint­egy 8 hét alatt gyó­gyul­tak, mara­dan­dó fogyatékossággal. 

A főügyész­ség a két fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, míg a pul­tos nőt segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gével, mivel neki arról nem volt tudo­má­sa, hogy kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en a sér­tet­tet egy olyan hely­re húz­zák ki, ahol maga­te­he­tet­len­sé­ge okán kihűlhet. 

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.