Főoldal » Archív » Mozgássérült asszonyt ütlegelt és rabolt ki fényes nappal az utcán az apci rablópáros- A Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, akik még 2019 decem­be­ré­ben meg­ál­la­pod­tak abban, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén fog­nak maguk­nak pénzt sze­rez­ni a lakó­he­lyük kör­nyé­kén, akár erő­szak árán is.

Első­ként, 2019. decem­ber 15-én éjjel egy pető­fi­bá­nyai dohány­bolt­ba tör­tek be, ahová arcu­kat már az utcán elta­kar­va azért men­tek, hogy kiürít­sék a kasszát. Egyi­kük - miköz­ben társa a kör­nyé­ket figyel­te - vál­lal besza­kí­tot­ta a bolt­aj­tót, majd bement az üzlet­be és onnan 23.500 Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

Néhány nap­pal később, decem­ber 21-én, a déli órák­ban a két férfi gép­ko­csi­val Apcra uta­zott, ahol újabb, előre pon­to­san meg nem hatá­ro­zott vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt kíván­tak közö­sen elkö­vet­ni. Áldo­za­tuk kivá­lasz­tá­sa érde­ké­ben a jár­mű­vük­kel a köz­ség bel­te­rü­le­tén köröz­tek mind­ad­dig, amíg észre nem vet­tek egy idős asszonyt, aki járás­se­gí­tő elekt­ro­mos szék­kel köz­le­ke­dett az utcán. A későb­bi sér­tett nya­ká­ban egy arany­lánc lógott, melyet meg­lát­va a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik azt a véde­ke­zés­re csak kor­lá­to­zot­tan képes nőtől. Ennek meg­fe­le­lő­en egyi­kük a sér­tett után indult, míg társa átült az autó volán­já­hoz, és járó motor­ral várta, hogy zsák­má­nyuk­kal elmenekülhessenek.

A fia­ta­labb vád­lott hama­ro­san utol­ér­te az asszonyt, majd hátul­ról várat­la­nul rátá­madt. Meg­pró­bál­ta a lán­cot kitép­ni a nya­ká­ból, de ez nem sike­rült, mert a toló­szék­hez kötött hölgy véde­ke­zett, ezért táma­dó­ja olyan erő­vel kezd­te ütni őt, hogy több bor­dá­ja is eltö­rött. Végül a sér­tett a föld­re zuhant, így a rabló meg­sze­rez­te tőle a lán­cot, ami elsza­kadt ugyan, de még így is komoly érté­ket kép­vi­selt. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a vád­lot­tak elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. Az ékszert később Buda­pes­ten adták el, közel száz­ezer forintért.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel, továb­bá minő­sí­tett rab­lás, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tő­ket, akik­kel szem­ben hal­ma­za­ti főbün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.