Főoldal » Hírek » Műhelyajtó szigetelés közben történt a baleset - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Beret­tó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a vád sze­rint sza­bály­ta­la­nul végez­tet­te el a szi­ge­te­lé­si mun­ká­la­to­kat, eköz­ben ő és a kol­lé­gá­ja is megsérült.

A vád­lott hosszabb ideje állt alkal­ma­zás­ban egy ala­pít­vány­nál, mint telep­ve­ze­tő, rob­ba­nó­mo­to­ros tar­gon­ca keze­lés­re bizo­nyít­vánnyal rendelkezik.

A sér­tett is az ala­pít­vány­nál állt alkal­ma­zás­ban, mind­ket­ten egy bihar­ke­resz­te­si üzem terü­le­tén dol­goz­tak. A vád sze­rint 2020. decem­ber 14-én a vád­lott, a sér­tett, vala­mint egy har­ma­dik mun­ka­vál­la­ló egy műhely több mint négy méter magas, két­szár­nyú ajta­já­nak utó­la­gos hőszi­ge­te­lé­sét és lemez­zel tör­té­nő lefe­dé­sét kezd­ték meg. A vád­lott egy vil­lás­tar­gon­cá­val oda­állt az ajtó mellé, a tar­gon­ca vil­lá­já­ra egy szög­vas­ból és beton­acél­ból készült vas­kon­té­nert helye­zett el, amely­nek alján azon­ban meg­fe­le­lő rög­zí­té­si lehe­tő­ség nem volt kiala­kít­va. A vas­kon­té­ner­be beszállt a vád­lott és a sér­tett, majd a vád­lott uta­sí­tot­ta a tar­gon­ca­ve­ze­tés­ben járat­lan és jogo­sult­ság­gal sem ren­del­ke­ző har­ma­dik tár­sát, hogy a tar­gon­cá­val emel­je fel a konténert.

Ily módon a vád­lott és a sér­tett meg­kezd­ték a mun­ká­la­to­kat, a sér­tett az elő­fúrt lyu­ka­kat mélyí­tet­te. Ezalatt a vád­lott a sér­tett mögé állt, így a vas­kon­té­ner meg­bil­lent, a vád­lott és a sér­tett abból kiesett az ajtó előt­ti beton­ra, majd a vas­kon­té­ner rájuk zuhant.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek a fel­ső­tes­tén több­szö­rös, nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se kelet­ke­zett. A cse­lek­mény kap­csán maga a vád­lott is megsérült.

A vád­lott több mun­ka­vé­del­mi sza­bályt is megszegett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítélje.