Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Munka közben fogták el a dílert – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓKKAL

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elmúlt fél évben Gödöl­lő tér­sé­gé­ben árult kábí­tó­szert.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020 ápri­li­sá­tól 2020. szep­tem­ber 23. nap­já­ig fog­lal­ko­zott Gödöl­lő tér­sé­gé­ben kábítószer-kereskedelemmel.

2020. szep­tem­ber 23-án a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai – ered­mé­nyes fel­de­rí­té­sük­nek köszön­he­tő­en – köz­vet­le­nül egy adás­vé­tel után fog­ták el, amely­nek során tőle az ügy­let után még meg­ma­radt 261 gramm töme­gű kábí­tó­szer­gya­nús anya­got fog­lal­tak le.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő laká­sán tar­tott kuta­tás során továb­bi több cso­mag, nagyobb mennyi­sé­gű,  kábí­tó­szer­gya­nús anya­go­kat fog­lal­tak le.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek továb­bá a bűn­is­mét­lés elke­rü­lé­se érde­ké­ben.