Főoldal » Hírek » Munkaadója életére tört - vádemelés - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 42 éves kami­on­so­főr­rel közöl­te a főnö­ke, hogy fel­mond neki, amire a vád­lott dühbe gurult, és egy kés­sel rátá­madt a mun­ka­adó­já­ra, vala­mint annak fiát is meg­se­be­sí­tet­te, miköz­ben ő az apját védte.

Az ügy vád­lott­ja egy 42 éves férfi, aki gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként dol­go­zott egy cég­nél. A cég tulaj­do­no­sa 2020. janu­ár 31-én a cég XXI. kerü­le­ti telep­he­lyé­re hívta a vád­lot­tat meg­be­szé­lés­re, ame­lyen a sér­tett fia is jelen volt.

A meg­be­szé­lé­sen a cég tulaj­do­no­sa közöl­te a vád­lot­tal, hogy meg­szün­te­tik a mun­ka­vi­szo­nyát, mivel több­ször meg­ká­ro­sí­tot­ta a céget. Ezzel egy idő­ben fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja le a nála lévő gép­jár­mű kul­csát és papírjait.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a közöl­tek hal­la­tán indu­la­tos lett, szit­ko­zód­va meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy „meg­öli, elvág­ja a tor­kát”, majd a far­zse­bé­ből elő­rán­tott egy kést, és azzal szem­ből, fent­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal, a sér­tett nyaka felé szúrt. A sér­tett fia idő­ben ész­lel­te a vád­lott táma­dó moz­du­la­tát, és édes­ap­ját védve, egyik kezé­vel a kés felé nyúlt, ami­nek pen­gé­je ezál­tal az ő kezét vágta meg, és nem az apja nya­kát érte.

Ezután a sér­tett fia a másik kezé­vel meg­fog­ta a vád­lott csuk­ló­ját, és ráki­ál­tott, hogy dobja el a kést, ami­nek azon­ban a vád­lott nem tett ele­get, hanem a kést bele­szúr­ta a férfi kézfejébe.

A sér­tett fia ezután ellök­te magá­tól a vád­lot­tat, majd édes­ap­já­val együtt elhát­rál­tak, és a telep­he­lyet őrző biz­ton­sá­gi őr bódé­já­hoz futot­tak, miköz­ben segít­sé­gért kiál­tot­tak. A biz­ton­sá­gi őr által érte­sí­tett rend­őrök elfog­ták a vádlottat.

A fia­tal fér­fi­nak a kéz­fe­jét ért szú­rás csont­szi­lán­kos törést oko­zott, amely­nek követ­kez­té­ben két ujját érin­tő­en is érzés­ki­esés, mint mara­dan­dó fogya­té­kos­ság álla­pít­ha­tó meg.

A cég tulaj­do­no­sa ellen irá­nyu­ló táma­dás módja, ereje, esz­kö­ze, vala­mint a táma­dott test­tá­jék pedig alkal­mas volt arra, hogy a vád­lott neki élet­ve­szé­lyes vagy akár halá­los sérü­lést okoz­zon, ame­lyet a sér­tett fiá­nak köz­be­lé­pé­se hárí­tott el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 42 éves fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tett kísér­le­te, vala­mint mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz a vádiratban.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.