Főoldal » Hírek » Munkára kényszerítette a gondnokság alatt lévő sértettet - fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tíz év fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mun­ká­ra kény­sze­rí­tet­te a gond­nok­ság alatt lévő sér­tet­tet, majd élet­ve­szé­lye­sen bántalmazta. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a sér­tett haj­lék­ta­lan­ként élt, men­tá­lis prob­lé­mái miatt gond­nok­ság alatt állt. A kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­tet 2020 máju­sá­ban a vád­lott rávet­te arra, hogy köl­töz­zön a por­tá­já­ra, ahol szál­lást ad neki, ennek fejé­ben az álla­to­kat kell ellát­nia és elvé­gez­nie az egyéb ház körü­li munkákat. 

A vád­lott az istál­ló­ban szál­lá­sol­ta el a fér­fit, aki­nek a mun­ka­ide­je haj­na­li öt órá­tól este nyolc-kilenc óráig tar­tott. Az elkö­ve­tő rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, meg­aláz­ta a sér­tet­tet, ha úgy gon­dol­ta, hogy nem meg­fe­le­lő módon végez­te el a mun­ká­ját. A sér­tett a gond­no­ká­tól havon­ta 20.300 forint csa­lád­tá­mo­ga­tá­si pót­lé­kot kapott, amit a vád­lott elvett tőle, csu­pán némi enni­va­lót és ciga­ret­tát biz­to­sí­tott szá­má­ra. Ha a sér­tett éhes volt, gyak­ran keres­te fel a köze­li népkonyhát.

A 2020. novem­ber hó 20. nap­ján a vád­lott elé­ge­det­len volt a sér­tett mun­ka­vég­zé­sé­vel, ezért bán­tal­maz­ta, a föld­re vitte és meg­ta­pos­ta. Két nap múlva – mivel a sér­tett fáj­dal­mai miatt nem tudott dol­goz­ni – a férfi ismét bán­tal­maz­ta, több­ször meg­ütöt­te a fejét, a föld­re kerü­lő sér­tet­tet test­szer­te ütle­gel­te, rug­dos­ta. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet gép­ko­csi­val elvit­te egy másik tele­pü­lés­re, ahol az utcán magá­ra hagy­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok miatt élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kopo­nyá­ján és a mellkasán.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a megyei főügyész­ség élet­ve­szélyt okoz­va elkö­ve­tett kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel vádol­ja, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a bíró­ság ítél­je tíz év fegyházbüntetésre.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A fotón az istál­ló bejá­ra­ta lát­ha­tó, ahol a sér­tett a gon­do­zott álla­tok­kal együtt lakott.