Főoldal » Hírek » Munkavégzésre kényszerítette a kiszolgáltatott helyzetű sértetteket egy férfi - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018-tól kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va, illet­ve meg­té­vesz­tés­sel mun­ká­ra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­te­ket.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott hat fér­fit elő­nyös­nek tűnő ígé­re­tek­kel rábírt arra, hogy az álta­la bérelt sár­ke­resz­te­si ingat­lan­ba köl­töz­ze­nek és mun­kát végez­ze­nek. Két fér­fit egy helyi cég­nél helye­zett el, mun­ka­szer­ző­dés alap­ján végez­tek mun­kát, a mun­ka­bé­rü­ket azon­ban tel­jes egé­szé­ben átad­ták a gya­nú­sí­tott­nak a biz­to­sí­tott szál­lás és napi ellá­tás fejé­ben. A sér­tet­tek egyi­ké­nek 1.700.000 forin­tos,  míg a másik sér­tett 2.200.000 forin­tos mun­ka­bé­re került a gya­nú­sí­tott­hoz. A férfi a sér­tet­tek­nek az ingat­lan­ban nem biz­to­sí­tott meg­fe­le­lő lak­ha­tá­si körül­mé­nye­ket, veze­té­kes víz­zel, áram­mal és gáz­zal nem volt ellá­tott az ingat­lan, az étke­zést java­részt a sér­tet­tek a gya­nú­sí­tott által biz­to­sí­tott egy­sze­rű alap­anya­gok­ból maguk oldot­ták meg. A hasz­nált búto­rok­kal beren­de­zett egy-egy szo­bá­ban a sér­tet­tek leg­alább ket­ten lak­tak. Az egyik sér­tett 4.400.000 forin­tos nyug­dí­ját a gya­nú­sí­tott a férfi folyó­szám­lá­já­ról fel­vet­te. Elő­for­dult, hogy az egyik sér­tett a mun­ka­vég­zést meg­ta­gad­ta és távoz­ni akart az ingat­lan­ból, azon­ban a gya­nú­sí­tott meg­fe­nye­get­te és bán­tal­maz­ta őt.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, amely 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, továb­bá attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a sér­tet­tek befo­lyá­so­lá­sá­val a bün­te­tő­el­já­rás ered­mé­nyét meg­hi­ú­sí­ta­ná. Mivel a gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­ményt több sér­tett sérel­mé­re való­sí­tot­ta meg, illet­ve a bűn­cse­lek­mény jel­le­ge miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó vonat­ko­zá­sá­ban.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges.