Főoldal » Archív » Munkaviszonya megszűnése után károsította meg a volt munkáltatóját a debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a kony­ha­fő­nök­kel szem­ben, aki a volt mun­kál­ta­tó­ja nevé­ben több mint 12 mil­lió forint érték­ben magá­nak ren­delt élelmiszert.

A férfi 2014 janu­ár­já­tól egy kft. alkal­ma­zá­sá­ban állt, mint kony­ha­fő­nök. A mun­ka­szer­ző­dés alap­ján a vád­lott több deb­re­ce­ni étte­rem­ben is dol­goz­ha­tott, ille­tő­leg a fel­ada­ta volt töb­bek között az áru­be­szer­zés és tárolás.

A vád­lott mun­ka­vi­szo­nya 2015 már­ci­u­sá­ban meg­szűnt, azon­ban ezt köve­tő­en, 2016 augusz­tu­sá­ig a férfi a beszál­lí­tó cég előtt azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy tovább­ra is ő az étte­rem séfje. Ez idő alatt az étte­rem nevé­ben, annak pecsét­jé­vel ellá­tott szál­lí­tó­le­vé­len adta le a meg­ren­de­lé­se­ket, de az árut már rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve maga szál­lí­tot­ta el a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság telep­he­lyé­ről, és azzal saját­ja­ként ren­del­ke­zett. A fenti idő­szak­ban a vád­lott össze­sen 48-szor adott le ren­de­lést, az álta­la elvitt áru érté­ke meg­ha­lad­ta a 12 mil­lió forintot.

A szám­lák nagy részét – több mint 7 mil­lió forin­tot – a téve­dés­be ejtett volt mun­kál­ta­tó folya­ma­to­san kifi­zet­te a beszál­lí­tó cég­nek, a csa­lás ész­le­lé­se után a szál­lí­tó­le­ve­le­ken sze­rep­lő kiadott áruk kap­csán pedig a beszál­lí­tót érte mint­egy 5 mil­lió forint kár.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen 2 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san, jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lott volt mun­kál­ta­tó­ja által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt, míg a beszál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got ért kár­összeg ere­jé­ig vele szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.