Főoldal » Hírek » Műszaki cikkekre szakosodott áfa elkerülő bűnszervezettel szembeni vádemelés

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt vádat emelt négy fér­fi­val szem­ben, akik szer­ve­zett bűnö­zői cso­por­tot működ­tet­ve továb­bi négy tár­suk­kal együtt álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­se nél­kül érté­ke­sí­tet­tek műsza­ki cik­ke­ket bel­föl­dön, továb­bá tag­ál­la­mi érté­ke­sí­tés lát­sza­tá­val nagy össze­gű áfát igé­nyel­tek vissza jogosulatlanul.

A vád­irat sze­rint az első­ren­dű vád­lott veze­té­sé­vel lét­re­ho­zott bűnö­zői cso­port 2015 októ­be­ré­től 2017 októ­be­ré­ig az érdek­kö­ré­be tar­to­zó, stró­ma­nok által kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val műsza­ki, szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök keres­ke­del­mét végez­te. Ennek során az Euró­pai Unió terü­le­té­ről beszer­zett esz­kö­zö­ket áfa meg­fi­ze­té­se nél­kül érté­ke­sí­tet­te bel­föl­dön, emel­lett a beho­zott áru tag­ál­la­mi érté­ke­sí­té­sé­nek lát­sza­tá­val áfát vissza is igényelt.

Annak érde­ké­ben, hogy csök­ken­jen a lelep­le­ző­dés esé­lye, a bűn­szer­ve­zet tag­jai hosszú szám­lá­zá­si lán­cot ala­kí­tot­tak ki. A szám­lá­zá­si lánc­ban fel­hasz­nált cégek rész­ben az első­ren­dű vád­lott tény­le­ges irá­nyí­tá­sa alatt áll­tak, több­sé­gük­nek azon­ban nem ő volt a bejegy­zett tagja. Bűn­tár­sai a bűnö­zői szer­ve­zet műkö­dé­sét segí­tet­ték, az álta­la rájuk kiosz­tott fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sát végez­ték: a bukó­cé­gek ter­mék­be­szer­zé­sét, az áru szál­lí­tá­sát, továb­bá a valós gaz­da­sá­gi ügy­le­tek lát­sza­tát keltő doku­men­tu­mok elké­szí­té­sét szer­vez­ték. A vád­lot­tak a cég­lán­co­lat alján sze­rep­lő ún. bukó­cé­gek segít­sé­gé­vel a szó­ra­koz­ta­tó elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket kül­föld­ről, nettó áron, azaz jelen­tős árelőnnyel sze­rez­ték be, ami után az áfát szán­dé­ko­san senki nem fizet­te meg. A cég­lán­co­lat lát­szó­la­gos export tevé­keny­sé­get is vég­zett, amely­nek során azon­ban az áru egy oszt­rák és egy szlo­vák logisz­ti­kai köz­pont­ból nagyon rövid időn belül vissza­ke­rült az ere­de­ti magyar­or­szá­gi meg­ren­de­lő­höz. A kivi­telt végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a szám­la­lánc fik­tív szám­lá­i­nak áfa tar­tal­mát is visszaigényelte.

A bűn­szer­ve­zet több mint 1,6 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a magyar költ­ség­ve­tés­nek. A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja és tet­tes­tár­sa annak érde­ké­ben, hogy a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz ere­de­tét lep­lez­zék, osz­ta­lék és köl­csön címén uta­lá­so­kat tel­je­sí­tet­tek egy­más szám­lá­i­ra, végül az össze­ge­ket kész­pénz­ben felvették.

Az ügyész­ség négy vád­lot­tat bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős, illet­ve külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely öttől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Közü­lük két vád­lott­nak üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Velük szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat­nak. A bűnös gaz­da­go­dás ere­jé­ig vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét is indít­vá­nyoz­za az ügyész­ség. Mivel a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel és tet­tes­tár­sá­val szem­ben már folyik bün­te­tő­el­já­rás, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy ügyü­ket a Pécsi Tör­vény­szé­ken folyó ügy­höz egyesítsék.