Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Mutogatós és garázda férfi Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A férfi 2017 augusz­tu­sá­nak ele­jén Mis­kol­con egy park­ban padon ülve, mez­te­len alsó test­tel muto­gat­ta magát, miköz­ben önki­elé­gí­tést vég­zett. Augusz­tus köze­pén a bel­vá­ros­ban egy lép­csőn ülve elő­vet­te a nemi szer­vét és szin­tén önki­elé­gí­tést vég­zett. Szep­tem­ber hónap ele­jén szin­tén a bel­vá­ros­ban min­den előz­mény nél­kül a vál­lá­nál két alka­lom­mal meg­lö­kött egy arra járó nőt, majd sörös­do­boz­ból sört öntött a hajá­ra és a vál­lá­ra. Novem­ber első nap­ja­i­ban egy lakó­te­le­pen a gya­lo­gos átke­lőn köz­le­ke­dő idős nő jobb kezé­ből kirúg­ta a járást segí­tő bot­ját, ami­kor a nő ezt szóvá tette, meg­ra­gad­ta a nya­kát és tar­kón ütötte.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.