Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Nádas közé rejtve nagy tételben termesztették a vadkendert-a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓKKAL

 A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik Hajós és Miske között a nádas­ban 380 tő kan­na­biszt ter­mesz­tet­tek, amely­ről közel 70 kg növényt szüreteltek.

A vád sze­rint a bajai és sükös­di fér­fi­ak 2013. óta abból tar­tot­ták el magu­kat és csa­lád­ju­kat, hogy elha­gya­tott ter­mő­te­rü­le­te­ken kan­na­biszt ter­mesz­tet­tek, majd a kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő ható­anya­got tar­tal­ma­zó növé­nyi része­ket nagy tétel­ben, 20-30 kg-os mennyi­sé­gek­ben Buda­pest­re vit­ték és ott 600-800 Ft/gramm áron értékesítették.

A három vád­lott 2018-ban Hajós és Miske között, az öntö­ző­csa­tor­na mel­lett húzó­dó nádas terü­le­tén hat, egy másik nádas mel­lett továb­bi három ültet­vényt ala­kí­tott ki, ame­lyen össze­sen 380 tő vad­ken­dert ter­mesz­tet­tek. A vád­lot­tak közö­sen gon­doz­ták, öntöz­ték, majd együtt is szü­re­tel­ték le a növé­nye­ket. A leszü­re­telt növé­nyi része­ket tar­tal­ma­zó zsá­ko­kat egyi­kük Hajós köze­li pin­cé­jé­be vit­ték azért, hogy ott szá­rít­sák és fel­dol­goz­zák. Köz­vet­le­nül lebu­ká­suk előtt a vád­lot­tak a ven­til­lá­to­ro­kat, hősu­gár­zót, pára­el­szí­vót, digi­tá­lis mér­le­get, növé­nyi őrlőt, palán­ta­ne­ve­lő káda­kat, zsá­ko­kat és köte­ge­lő­ket az egyik köze­li, lösz­fal­ba vájt, romos pin­cé­be vit­ték át. Ott a nyo­mo­zók hat szá­rí­tó­há­ló­ban közel 11 kg anyag­ma­rad­ványt talál­tak, míg a ter­mesz­tés hely­szí­nén, a nádas­ban tíz zsák­ban több mint 58 kg leszü­re­telt növé­nyi anya­got fog­lal­tak le.

Elfo­gá­suk előtt két nap­pal egyi­kü­ket a nádas­be­li ültet­vény köze­lé­ben iga­zol­tat­ták és autó­já­ban szin­tén kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anyag­ma­rad­vá­nyo­kat találtak.

A vád­lot­tak által érté­ke­sí­tés cél­já­ból ter­mesz­tett kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak majd­nem négy­sze­re­se. Az elvég­zett vizs­gá­la­tok mind­há­rom fér­fi­nál kábí­tó­szer fogyasz­tá­sát igazolták.

Az ügyész­ség a fér­fi­a­kat mint társ­tet­te­se­ket jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vagyon­el­kob­zást, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­ak ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.