Főoldal » Archív » Nagy mennyiségű kábítószer a bőröndben

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, akit köz­úti ellen­őr­zés során jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sán értek tetten.

A vád­lott és isme­rő­se sze­mély­gép­ko­csi­val halad­tak, ami­kor 2017. júni­us 27-én a dél­utá­ni órák­ban  Kis­mar­ja kül­te­rü­le­tén a rend­őr­ség köz­úti ellen­őr­zés alá vonta őket.

Az autót veze­tő férfi ezért kiszállt, a cso­mag­tar­tó­hoz ment, ez idő alatt azon­ban a vád­lott gyor­san átült a bal olda­li első ülés­re, és a gép­ko­csit bein­dít­va nagy sebes­ség­gel elhaj­tott a hely­szín­ről, majd a vas­út­ál­lo­más előt­ti útsza­ka­szon meg­állt. A jár­mű­ből magá­hoz vette a bőrönd­jét, átment a vas­úti síne­ken, és a vas­úti töl­tés mel­let­ti magas növény­zet közé rej­tett három cso­mag mari­hu­á­nát, amely kábí­tó­szer­nek minősül.

A férfi a kábí­tó­szer elrej­té­sét köve­tő­en vissza­ment az autó­hoz és Nagy­ke­re­ki irá­nyá­ba elhaj­tott. A rend­őr­ség azon­ban őt rövid időn belül elfog­ta és a kábí­tó­szert lefoglalta.

A vád­lott a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­val meg­va­ló­sí­tott bűn­cse­lek­mé­nyen túl­me­nő­en azzal a maga­tar­tá­sá­val is bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, hogy az isme­rő­se által hasz­nált gép­ko­csit annak enge­dé­lye nél­kül vette el, s azért hasz­nál­ta jog­ta­la­nul, hogy el tudja rej­te­ni a nála lévő kábítószert.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­bir­tok­lás bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a lefog­lalt kábí­tó­szer elkobzására.