Főoldal » Hírek » Nagy tételben, feketén főzte a pálinkát - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás és jöve­dék­kel vissza­élés elő­se­gí­té­se miatt vádat emelt egy kis­kun­fél­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő­nél a NAV pró­ba­vá­sár­lás során zár­jegy nél­kü­li pálin­kát, több ezer liter gyü­mölcs­cef­rét, vala­mint egy éppen műkö­dés­ben lévő lepár­ló beren­de­zést talált. A férfi nagy tétel­ben feke­tén főzte a pálin­kát, amely­re nem volt enge­dé­lye és amely után nem is adózott.

A vád­irat sze­rint a NAV 2022. feb­ru­ár 17-én pró­ba­vá­sár­lás­sal egy­be­kö­tött jöve­dé­ki ellen­őr­zést tar­tott a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ingat­la­ná­ban, ahol a kony­há­ban, pin­cé­ben és a szesz­fő­ző helyi­ség­ben műanyag hor­dók­ban, kan­nák­ban és palac­kok­ban össze­sen 307 liter birs, szőlő és vegyes pálin­kát, vala­mint 41-58 fokos alszeszt talált. A főző­he­lyi­ség mel­let­ti rak­tár­ban továb­bi 32 hor­dó­ban össze­sen 4400 liter szilva- és sző­lő­cef­re várt kifőzésre.

A vád­lott az ellen­őr­zés­kor a gaz­da­sá­gi épü­let­ben egy 120 lite­res fém desz­til­lá­ló beren­de­zés segít­sé­gé­vel éppen pálin­kát főzött. Kide­rült, hogy az alko­hol­ter­mé­kek után nem fize­tett jöve­dé­ki adót, több mint 2 mil­lió forint­tal káro­sít­va meg a költ­ség­ve­tést. Ráadá­sul a lepár­ló készü­lé­ket – mivel az a meg­en­ge­dett űrtar­tal­mat meg­ha­lad­ta – sem jelen­tet­te be.

Az adó­ha­tó­ság a jöve­dé­ki ter­mé­ke­ket és a pálin­ka elő­ál­lí­tó beren­de­zést elkobozta.

Az ügyész­ség a fér­fit költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint jöve­dék­kel vissza­élés elő­se­gí­té­se vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és pénz­bün­te­tés­sel sújtotta.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.