Főoldal » Archív » Nagy tételben, kedvező áron ígért tisztítószereket a csaló férfi a sértettnek

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon 

A sér­tett vál­lal­ko­zó a ter­mé­ke­it rend­sze­re­sen árul­ta Deb­re­cen­ben, egy pia­con, 2017. nya­rán ott ismer­ke­dett meg a vádlottal.

2017. augusz­tus 25-én a vád­lott meg­je­lent Haj­dú­bö­ször­mény­ben, a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző élel­mi­szer­fel­dol­go­zó üzem­ben és a sér­tett­nek külön­fé­le mosogató- és tisz­tí­tó­sze­re­ket aján­lott meg­vé­tel­re azzal, hogy ha nagyobb tétel­ben vásá­rol belő­lük, akkor még ked­vez­mé­nye­sebb áron be tudja azo­kat sze­rez­ni és leszál­lít­ja a sértettnek.

A sér­tett még ugyan­ezen a napon 260.000,- forin­tot adott át a vád­lott­nak az álta­la meg­ren­delt vegyi áru ellenértékeként.

A vád­lott más­nap, 2017. augusz­tus 26-án ismé­tel­ten fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki­nek elmond­ta, hogy egy meg­ha­tá­ro­zott már­ká­jú moso­ga­tó­szert tud nagyon olcsón besze­rez­ni, amennyi­ben a sér­tett leg­alább egy rak­lap­nyit ren­del belő­le. A sér­tett elfo­gad­va a vád­lott aján­la­tát, még aznap 140.000,- forin­tot adott át neki.

A vád­lott az álta­la meg­ígért tisz­tí­tó­sze­re­ket nem szál­lí­tot­ta le a sér­tett­nek, azok beszer­zé­sé­re reá­lis lehe­tő­sé­ge nem volt, így szán­dé­ko­san téve­dés­be ejtet­te a haj­dú­bö­ször­mé­nyi vál­lal­ko­zót. A vád­lott össze­sen 400.000,- forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

A sér­tett az eljá­rás során kérte, hogy a vád­lott fizes­se meg az oko­zott kárt, pol­gá­ri jogi igé­nyét előterjesztette.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.