Főoldal » Archív » Nagyanyját zsarolta a tiszaújvárosi férfi - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy huszon­négy éves  fér­fi­val szemben.

A vád­lott és a nagy­any­ja együtt lak­tak az idős nő tisza­új­vá­ro­si laká­sá­ban. A vád sze­rint a vád­lott 2019.  októ­ber  4-én, kora este, itta­san tért haza és mivel elfo­gyott a pénze, 1.000 forin­tot köve­telt a nagy­any­já­tól. A sér­tett nem akart pénzt adni a vád­lott­nak, mire ő azzal fenye­get­te meg, hogy a hite­le­zői a lakás előtt vára­koz­nak, és amennyi­ben a vád­lott nem ren­de­zi felé­jük a tar­to­zá­sát, akkor mind­ket­tő­jü­ket meg­ölik. Az idős sér­tett a fenye­ge­tés elle­né­re sem volt haj­lan­dó pénzt adni, ezért a vád­lott a szo­bá­ban lévő fotel kar­fá­it lesza­kí­tot­ta, azok­kal hado­nász­ni kez­dett, miköz­ben azt kér­dez­te a sér­tet­től, hogy „mi ér itt neked 1.000 Ft-ot?”.

A sér­tett meg­pró­bál­ta ittas uno­ká­ját eltá­vo­lí­ta­ni a lakás­ból, azon­ban ez nem sike­rült, végül a  dula­ko­dás során a vád­lott lökte ki a lép­cső­ház­ba az idős asszonyt. A vád­lott a bejá­ra­ti ajtót belül­ről kulcs­ra zárta, majd a sér­tet­tet több­szö­ri kéré­se elle­né­re sem enged­te vissza a lakás­ba. Végül a sér­tett­nek a szom­szé­dok segít­sé­gé­vel sike­rült vissza­jut­nia a lakásába.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak. A férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság döntését.