Főoldal » Hírek » Négy év alatt 20 millió forintot csalt ki régi ismerősétől - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki isme­ret­sé­gü­ket kihasz­nál­va egy bács­al­má­si asszony­tól négy éven át több mint 20 mil­lió forin­tot csalt ki. A vál­to­za­tos indok­kal - hagya­ték meg­szer­zé­sé­re, bír­sá­gok, per­költ­ség, sőt ham­vasz­tás költ­sé­gé­re - hami­san köl­csön­kért össze­ge­ket a fér­fi­nak sem szán­dé­ká­ban, sem mód­já­ban nem állt visszafizetni.

A vád­irat sze­rint a bács­al­má­si szü­le­té­sű, de Buda­pes­ten élő férfi és a sér­tett régebb óta ismer­ték egy­mást. Ezt kihasz­nál­va a férfi mint­egy négy éven keresz­tül, 2018 decem­be­ré­ig rend­sze­re­sen kért külön­bö­ző hamis ürüggyel pénzt a jóhi­sze­mű asszony­tól. Elő­ször a test­vé­re koráb­bi tar­to­zá­sát ígér­te meg­ad­ni a nőnek egy állí­tó­la­gos hagya­ték­ból, ami­nek a meg­szer­zé­sé­hez és a ter­hek kifi­ze­té­sé­hez a vád­lott köl­csönt kért és kapott a sér­tet­től. Az ügy­in­té­zés miatt állí­tá­sa sze­rint gyak­ran kel­lett utaz­nia, amire szin­tén a sér­tet­től kért pénzt.

Egy­szer azt a kita­lált tör­té­ne­tet adta elő, hogy nagyobb össze­gű bír­sá­got kell kifi­zet­nie. Mivel ekkor a sér­tett­nek nem volt kész­pén­ze,  ezért 1,2 mil­lió forint érték­ben arany kar­kö­tő­ket, gyű­rű­ket, nyak­lán­co­kat adott a fér­fi­nak azzal, hogy tegye zálog­ba és az így kapott pénz­ből fizes­se ki a bír­sá­got. A férfi nem sok­kal ezután még attól sem riadt vissza, hogy élet­tár­sa halál­hí­rét hami­san kelt­ve, halott­szál­lí­tás­ra és ham­vasz­tás­ra csal­jon ki pénzt.

Vissza­fi­ze­té­si szán­dé­ká­nak meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben a férfi egy hamis banki iga­zo­lást is átadott a nőnek, amely sze­rint a bank­szám­lá­ján 25 mil­lió forint van átme­ne­ti­leg zárol­va. Ígé­re­te sze­rint amint az összeg fel­sza­ba­dul, a tar­to­zá­sa­it meg­ad­ja. A vád­lott végül a kicsalt 20,5 mil­lió forint­ból nem fize­tett vissza sem­mit, így a sér­tett kára nem térült meg. 

A csaló férfi ráadá­sul nem­csak régi isme­rő­sét, hanem annak barát­nő­jét is becsap­ta és közel 1,2 mil­lió forint­tal megkárosította.

Az ügyész­ség a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze. Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.