Főoldal » Archív » Négy gyermeke után nem fizetett tartásdíjat

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség tar­tá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa vét­sé­ge miatt emelt vádat  azzal a  fér­fi­val szem­ben, aki négy gyer­me­ke után nem fize­tett tar­tás­dí­jat.

A vád­lott­nak élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból 2001-ben, 2003-ban, 2008-ban és 2009-ben szü­le­tett négy gyer­me­ke.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2014. már­ci­us 21. nap­ján jog­erős hatá­ro­za­tá­val köte­lez­te a fér­fit, hogy gyer­me­kei tar­tá­sá­ra fizes­sen min­den hónap­ban gyer­me­ken­ként a min­den­ko­ri havi jöve­del­me 12,5 %-át, de leg­alább gyer­me­ken­ként 12.000,- Ft tar­tás­dí­jat a volt élet­tár­sa részé­re.

A vád­lott tar­tás­dí­jat nem fize­tett, ezért a sér­tett 2014. május 28. nap­ján vég­re­haj­tá­si eljá­rást kez­de­mé­nye­zett. A vád­lott 2017. júni­us - 2018. janu­ár 31. napja között önhi­bá­já­ból össze­sen 768.000,- Ft tar­tás­díj meg­fi­ze­té­sét mulasz­tot­ta el.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te azt a pol­gá­ri jogi ren­del­ke­zést, amely sze­rint a kis­ko­rú gyer­mek tar­tá­sá­ra a szülő a saját szük­sé­ges tar­tá­sá­nak kor­lá­to­zá­sá­val is köte­les.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­nak arra, hogy a vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je.