Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Négy nőt támadott meg Zuglóban és Angyalföldön, elsőfokon hat év börtönt kapott – az ügyészség súlyosításért fellebbezett

A bíró­ság első fokon hat év bör­tön­re és hét év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a fér­fit, aki négy nőt táma­dott meg az éjsza­kai órák­ban, az ügyész­ség sze­rint a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa indokolt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy huszon­hat éves férfi, 2017 szep­tem­be­re és 2018 janu­ár­ja között a XIII. és a XIV. kerü­let­ben, az éjsza­kai órák­ban, egye­dül köz­le­ke­dő nőket kez­dett követ­ni, leszó­lí­tot­ta őket és tüzet vagy ciga­ret­tát kért tőlük, majd meg­tá­mad­ta őket.  A fér­fit három eset­ben az a cél vezé­rel­te, hogy sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­za a sér­tet­te­ket, ezt meg is kezd­te, két eset­ben azon­ban nem érte el a cél­ját a sér­tet­tek ellen­ál­lá­sa miatt. Volt olyan sér­tett, aki a táma­dás­tól súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az egyik sér­tett fel­csal­ta a vád­lot­tat a laká­sá­ba, hogy az élet­tár­sa a segít­sé­gé­re kel­hes­sen, ez meg is tör­tént, a táma­dó elme­ne­kült. Egy másik nőtől a férfi a ciga­ret­tá­ját vette el erőszakkal.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben több­rend­be­li – egyes ese­tek­ben kísér­le­ti szak­ban maradt – sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és hal­ma­za­ti bün­te­té­sül hat év bör­tön­bün­te­tés­re és hét év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.