Főoldal » Hírek » Négy szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el annak a négy szerb fér­fi­nak, akik a gyanú sze­rint szom­bat­ról vasár­nap­ra vir­ra­dó­ra nyolc ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a négy gya­nú­sí­tott 2021. janu­ár 23. nap­ján az esti órák­ban lépett be Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. Ket­ten egy kis­busszal köz­le­ked­ve éjfél körül Makó kül­te­rü­le­tén fel­vet­tek a gép­ko­csi­ba nyolc, magát szír nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt, akik az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és ott tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek és őket rövid­del azt meg­elő­ző­en jut­tat­ták Magyar­or­szág terü­le­té­re ember­csem­pé­szek.

Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel a gya­nú­sí­tot­tak elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba úgy, hogy a másik két gya­nú­sí­tott egy fel­ve­ze­tő autó­val biz­to­sí­tot­ta útju­kat. Rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en a helyi rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés hasz­ná­la­tá­val meg­pró­bál­ták a kis­buszt ellen­őr­zés alá vonni, de a két gya­nú­sí­tott nem állt meg, elhaj­tott, majd vész­fé­ke­zést köve­tő­en az autó­ból kiszáll­va elsza­lad­tak.  Mint­egy más­fél óra múlva a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták a másik sze­mély­gép­ko­csit a hely­szín köze­lé­ben, mely­nek utas­te­ré­ben és cso­mag­te­ré­ben meg­ta­lál­ták a kis­busszal mene­kü­lő gya­nú­sí­tot­ta­kat is.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés ténye, a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva mind a négy férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­se­in.